Kom en Zie Kerk

Statutaire naam: Kom en Zie Kerk

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 803154495
Registratienummer VPE 101037

Contactgegevens
Breinder 5
6365 CX SCHINNEN
046-4740407

http://www.komenziekerk.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3  ,leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bestaat uit oudsten, diakenen, de voorganger en de voorzitter.. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.komenzie.net

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
17.000
19.967
16.000
17.750
2. Bijdragen gemeenteleden
91.000
105.229
93.000
101.924
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
3.000
3.137
3.430
5.315
Totaal baten
111.000
128.333
112.430
124.989
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
24.547
27.299
25.700
24.087
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
3.700
6.796
10.640
5.625
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1.500
1.518
1.500
1.428
7. Lasten kerkelijke gebouwen
39.500
45.394
45.700
42.025
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
7.067
9.300
8.953
9. Lasten beheer en administratie
22.253
23.137
12.350
10.823
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
19.500
20.254
7.240
16.589
Totaal lasten
111.000
131.465
112.430
109.530
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-3.132
-
15.459

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact