Pinkstergemeente Jozua

Statutaire naam: Pinkstergemeente Jozua

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 818825601
Registratienummer VPE 101033

Contactgegevens
Hatertseweg 404
6533 GV NIJMEGEN
06-51474163

http://www.pgjozua.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De Stichting Pinkstergemeente Jozua heeft zich als doel gesteld het vervullen van de grote opdracht van Jezus Christus door er op uit te gaan en om alle volkeren te maken tot Zijn discipelen. Dit zien we onder meer geconcretiseerd in een actieve bediening onder vluchtelingen, dit in nauwe samenwerking met Stichting Gave (Harderwijk). Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.pgjozua.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
275
-
200
273
2. Bijdragen gemeenteleden
66.740
58.229
72.925
67.306
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
Totaal baten
67.015
58.229
73.125
67.579
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
19.800
19.851
25.050
21.070
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
5.600
2.998
3.100
3.509
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
2.000
1.813
1.300
1.689
7. Lasten kerkelijke gebouwen
25.700
22.869
23.000
22.094
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
11.215
10.635
16.015
16.900
9. Lasten beheer en administratie
1.700
367
3.600
1.082
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
1.000
596
1.060
2.672
Totaal lasten
67.015
59.129
73.125
69.016
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-900
-
-1.437

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact