Pinkstergemeente De Fontein (vh PG Huizen)

Statutaire naam: Pinkstergemeente Huizen

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 823636331
Registratienummer VPE 101028

Contactgegevens
Keizer Otto 1
1276 LA HUIZEN
035-5267297

http://www.pgdefontein.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De visie van de PGH is om een levendige, bruisende en Bijbelgetrouwe Gemeente te zijn, die in contact staat met haar omgeving. Een centrum waar mensen God kunnen ontmoeten en waar gelovigen toegerust en opgebouwd worden. Een Gemeente waar men zich thuis voelt en waar iedereen welkom is, ongeacht ras, cultuur of achtergrond. Een veilige plaats om Jezus te leren kennen, en om persoonlijke gaven en talenten te ontwikkelingen. Een plek waar zowel mannen als vrouwen vrijwillig en gepassioneerd in de bediening arbeiden. Een Gemeente met opbouwende, praktische en relevante Woordverkondiging. Waar men leert door Christus in overwinning te leven en relaties worden vernieuwd. Een Gemeente die impact heeft in de wereld, waar liefde heerst, de Heilige Geest mag bewegen en Jezus Christus centraal staat.
Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.pghuizen.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
-
-
-
-
-
2. Bijdragen gemeenteleden
44.500
45.453
56.360
51.448
55.000
52.992
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
1.175
-
-
Totaal baten
44.500
45.453
56.360
52.623
55.000
52.992
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
-
19.100
15.168
20.000
18.801
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
9.700
8.134
4.100
2.476
3.500
3.527
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
5.500
2.935
4.900
3.831
3.500
3.180
7. Lasten kerkelijke gebouwen
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
2.400
1.700
2.000
1.060
2.000
1.982
9. Lasten beheer en administratie
400
569
1.360
1.142
300
296
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
-
-
-
-
-
Totaal lasten
42.000
37.338
55.460
47.677
53.300
51.786
 
Resultaat (baten - lasten)
2.500
8.115
900
4.946
1.700
1.206

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact