Pinkstergemeente De Toevlucht

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Toevlucht

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 7879374
Registratienummer VPE 101023

Contactgegevens
Evertsenstraat 33
5224 HN S-HERTOGENBOSCH
0411-641365

http://www.detoevlucht.net

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: ,http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit 3  ,leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester, waarvan 1 tevens voorganger.Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.detoevlucht.net

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten Begroting 2018Werkelijk 2018Begroting 2017Werkelijk 2017Begroting 2016Werkelijk 2016
1. Opbrengsten uit bezittingen
-
775
650
650
650
792
2. Bijdragen gemeenteleden
-
15.405
26.000
26.000
25.000
27.531
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
-
-
-
Totaal baten
-
16.180
26.650
26.650
25.650
28.323
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
-
2.084
-
-
-
-
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
-
4.279
3.000
3.000
3.000
2.915
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
-
600
600
600
700
742
7. Lasten kerkelijke gebouwen
-
1.365
7.000
7.000
7.000
33.955
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
-
2.580
3.000
3.000
3.000
3.328
9. Lasten beheer en administratie
-
1.250
1.100
1.100
1.000
1.028
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
-
7.362
800
800
500
851
Totaal lasten
-
19.520
15.500
15.500
15.200
42.819
 
Resultaat (baten - lasten)
-
-3.340
11.150
11.150
10.450
-14.496

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact