Lidmaatschap voor personen

 • Laatste artikelen

  De harde lockdown toespraak van de premier gisteravond raakt een ieder van ons: persoonlijk, gezinnen, werk, scholen, ondernemers, maar ook het kerkzijn.
  De VPE heeft tijdens de ledenvergadering een eerste presentatie gegeven van de uitkomst van haar identiteitstraject via een trailer.
  Een springlevende, bloeiende kerk: daar verlangen we naar. In een tijd waarin ons land wordt geschud en veel manieren waarop we kerk-zijn jarenlang hebben ingevuld zijn weggevallen, zien we uit naar wat God ook nu in en door ons als kerk van Christus wil doen. Maar hoe geven we in deze tijd handen en voeten aan kerk-zijn? Vanuit die vraag start stg. Opwekking het traject: Viva de kerk! waarbij aan de hand van tien Bijbelse principes uit het gelijk­namige boek van Henk Stoorvogel, hier op in gegaan zal worden.

De VPE is een verband van en voor gemeenten. Ook het ondersteunen van gemeenteleiders komt de lokale gemeente ten goede. De VPE kent daarom het persoonlijk lidmaatschap. Dit lidmaatschap is bedoeld voor hen, die in hun bediening gericht zijn op het dienen van de plaatselijke gemeente.

Voorwaarden voor het persoonlijk lidmaatschap van de VPE
 
Persoonlijke leden (m/v) zijn:
a) Voorgangers of leidinggevende oudsten (voorzitter van de oudstenraad) van aangesloten gemeenten. 
b) Predikanten in buitengewone dienst (justitie- en legerpredikanten)
c) Predikanten en geestelijke werkers met een zelfstandige bediening, zoals evangelisten, leraren, zendelingen en pastorale werkers/hulpverleners.
d) Directeuren van partnerorganisaties kunnen in functie het persoonlijk lidmaatschap verkrijgen, mits de organisatie zich inzet voor (een van) de doelstellingen van de VPE: gemeentestichting, gemeenteontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Nadat de persoon uit functie treedt kan hij/zij het persoonlijk lidmaatschap behouden, indien hij/zij voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het persoonlijk lidmaatschap.
e) Indien een echtpaar gezamenlijk lid is van de VPE, dan betaalt slechts een van hen de normale bijdrage. De echtgenoot of echtgenote betaalt daarnaast een administratieve jaarvergoeding van 96 euro per jaar.

Instemming:
a) Het persoonlijk lid onderschrijft de missie en de doelstellingen van de VPE.
b) Het persoonlijk lid stemt in met de geloofsbelijdenis van de VPE.
c) Het persoonlijk lid onderschrijft de DNA kernwaarden van de VPE.
d) Het persoonlijk lid onderschrijft de statuten en het huishoudelijk reglement van de VPE.
e) Het persoonlijk lid is bereid te voldoen aan alle verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt.
f) Het persoonlijk lid stemt in met de gedragscodes die door de VPE zijn aanvaard. 

Beoordelingscriteria voor aanname lidmaatschap:
a) Het persoonlijk lid:

 1. erkent dat het Woord van God de onfeilbare en gezaghebbende norm is voor zijn/haar geloof, leer en leven
 2. is gedoopt en vervuld met de Heilige Geest en streeft ernaar te leven onder de leiding van de Heilige Geest
 3. is gedoopt in water (door onderdompeling) na belijdenis van geloof
 4. geeft een goed getuigenis af aangaande zijn/haar levenswandel
 5. is positief betrokken bij een lokale gemeente 
 6. spant zich in waar mogelijk mee te bouwen aan de VPE en haar doelstellingen en stelt zijn/haar bediening daartoe ter beschikking
 7. committeert zich eraan de VPE masterclasses bij te wonen
 8. is indien nodig aanspreekbaar door de regioleider op zijn/haar gedrag en functioneren in de bediening
 9. is ten tijde van toetreding geen onderwerp van juridisch onderzoek

b) Het persoonlijk lid met een zelfstandige bediening (zie onder vormen: a. iii) levert een actieve bijdrage aan (een van) de drie speerpunten van de VPE, namelijk gemeentestichting, gemeente-ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. 
c) Van een kandidaat-lid dat is erkend als predikant bij een ander kerkgenootschap wordt als regel verwacht dat hij/zij voorafgaand aan het lidmaatschap afstand zal doen van zijn/haar erkenning bij het andere kerkgenootschap. Deze persoon staat de regioleider toe om contact op te nemen met het kerkgenootschap waarvan hij/zij lid was. Personen die werkzaam zijn bij een ander kerkge-nootschap kunnen alleen lid worden van de VPE met toestemming van de instantie waarbij zij werkzaam zijn. Het DB kan besluiten om van deze regel in bepaalde gevallen af te wijken, met een gemotiveerde melding achteraf aan de AV. Het kandidaat-lid dient te voldoen aan de door het DB opgestelde invoegeisen. 
schap:
d)
Een proefperiode van een jaar maakt deel uit van het persoonlijk lidmaatschap.

Als een persoonlijk lid niet langer in actieve dienst is, omdat hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan wordt in een persoonlijk gesprek de verdere betrokkenheid van het lid besproken. 

Financiële bijdrage: 

Vanaf 2016 betalen persoonlijke leden een vaste bijdrage (€ 450,-).  Naast de vaste bijdrage vraagt de VPE een vrijwillige gift, waarbij 1% van het netto inkomen (over dat deel van het inkomen dat verdiend is met arbeid in de bediening) de richtlijn is. De vrijwillige gift wordt niet geïncasseerd. Persoonlijke leden kunnen deze gift zelf overmaken.

De lidmaatschapsbijdrage wordt door de Algemeen Penningmeester van de VPE geïncasseerd, om zo tijd en geld te besparen op de uitboeringskosten van de VPE organisatie. Dit is op de Algemene Ledenvergadering van november 2015 met algemene stemmen besloten. Bestaande lid-gemeenten en persoonlijke leden worden vriendelijke doch dringend verzocht hieraan mee te werken, voor nieuwe leden is dit verplicht vanaf 2016.

De aannameprocedure voor persoonlijke leden verloopt als volgt:

 • Diegene die het VPE lidmaatschap wil aanvragen, of te wel het kandidaat-lid, zendt het aanmeldingsformulier naar het VPE kantoor.
 • Het VPE kantoor controleert de aanmelding aan de hand van de bovengenoemde criteria en wijst de aanvraag toe aan een regioleider.
 • De regioleider neemt contact op met het kandidaat-lid voor een persoonlijk orienterend gesprek.
 • De regioleider brengt na dit gesprek een positief of negatief advies uit richting het Dagelijks Bestuur / Managementteam.
 • Het Dagelijks Bestuur / Managementteam besluit over de aanname van het kandidaat-lid, hierbij wordt het advies van de regioleider gevolgd, tenzij er zwaarwegende motieven zijn om hiervan af te wijken.
 • Vervolgens wordt het besluit teruggekoppeld naar het kandidaat-lid, met een kopie van het besluit naar de regioleider, en gecommuniceerd naar de AV.
 • Persoonlijke leden hebben stemrecht in de Algemene Vergaderingen van de VPE en kunnen een erkenningsbewijs als predikant aanvragen via het kantoor.

Voor meer informatie over het persoonlijk lidmaatschap kunt u contact opnemen met het kantoor van de VPE. Als u direct het persoonlijk lidmaatschap wilt aanvragen, verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en het per post of per e-mail naar de VPE op te sturen.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact