Overzicht gemeenten

Dok15

Statutaire naam: Dok15
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 007764352
Registratienummer VPE 101286
KVK-nummer 13024577

Contactgegevens

Adres Dok15
Havenstraat 15
6051 CR MAASBRACHT
E-mailadres info@dok15.church
Website http://www.maasbracht.church
Doelstelling gemeente a. Het doel van de gemeente is om Gods liefde te laten zien voor de wereld, in de eerste plaats in Limburg, maar ook in Nederland en de rest van de wereld. De gemeente vindt haar doelstelling in de Bijbel, onder andere in de volgende verzen:
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3: 16)
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. (Lucas 10:27)
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28:18-20)
b. De gemeente tracht dit doel te bereiken door:
- het houden van samenkomsten;
- het hebben van jeugd- en kinderwerk;
- het verlenen van pastorale en diaconale zorg;
- het houden van Bijbelstudies, onderwijs en trainingen;
- het faciliteren van gebed;
- het faciliteren van evangeliserende activiteiten;
- te investeren in zendingsprojecten;
- dienstbaar te zijn aan de samenleving;
- overige wettige middelen.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Kerkdiensten
Op zondag komen wij bij elkaar om Gods aanwezigheid in ons leven te vieren, om Hem te
aanbidden en om te leren door middel van Bijbelgetrouw en maatschappelijk relevant
onderwijs. Onze kerkdiensten zijn in principe toegankelijk voor iedereen, of iemand lid is van
onze kerkelijke gemeente of niet maakt hiervoor niet uit. Wel zijn er, zolang als er
maatregelen van kracht zijn om de verspreiding van het Covid19 virus te voorkomen,
beperkingen in de hoeveelheid mensen die toegelaten worden.

Gebed
In onze kerk is een team actief die zich richt op het bidden voor mensen. Dit kan op
verschillende manieren.
• Gebedskaart:
Via een gebedskaart kan er gebed worden gevraagd voor een specifieke nood of
probleem. Deze gebedsvraag wordt vervolgens gedeeld in het team, waarna er door de
teamleden op verschillende momenten wordt gebeden voor oplossingen voor deze
nood. Dit kan anoniem, wanneer de gebedsvrager liever niet wil dat zijn of haar naam
bekend is. De gebedskaart is ook via de website in te vullen.
• Prayer Point:
Twee-wekelijks is er gelegenheid om persoonlijk voor je te laten bidden door een aantal
teamleden na de samenkomst.

Huisgroepen / connectgroepen
Iedere twee weken komen de huisgroepen (ook wel connectgroepen genoemd) samen. Dit
zijn kleine groepen gemeenteleden die samen optrekken in het geloof, met elkaar
verbonden zijn en elkaar helpen als het nodig is. In de huisgroepen wordt met en voor elkaar
gebeden, en bemoedigen we elkaar. Ook bespreken we met elkaar bijvoorbeeld een stukje
uit de Bijbel, of een gedeelte van een boek. Verder vieren we met elkaar brood & wijn. Er
zijn huisgroepen in verschillende plaatsen.

Onderwijs
Elk jaar worden er een aantal onderwijsseries gegeven om geloof op te bouwen, te
verdiepen, om je geloof meer tot uitdrukking te laten komen in je dagelijkse leven en om
meer vrijheid te ervaren in je persoonlijk leven.
Onder andere de volgende series kunnen worden gevolgd: ‘Alpha’, ‘The prayer course’,
‘Vrijheid in Christus’ en ‘Groeien in genade’.
Verder worden er waar mogelijk Bijbelstudies gegeven of de mogelijkheid gegeven om in
een kleine groep de Bijbel te bestuderen.

Goede doelen
Er worden door onze kerk verschillende goede doelen gesteund
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, indien dit als zodanig is vastgelegd in het huishoudelijk reglement of besloten is door het bestuur. Indien een bestuurder tevens een uitvoerende functie vervult, kan het bestuur de bestuurder voor die werkzaamheden een beloning toekennen die in overeenstemming is met de aard en omvang van deze werkzaamheden.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Hiervoor verwijzen wij naar onze website.
Toelichting staat van baten en lasten De cijfers van de gemeenten laten over het algemeen een regelmatige voortschrijding zien.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 29800 28039 25000.00 23329.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00
Totaal baten 29800 28039 25000.00 23329.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8950 7459 5621.00 5119.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3500.00 1141.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 8950 6425 7518.00 4720.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1200 1020 250.00 7961.00
9. Lasten beheer en administratie 1860 1553
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten 21260 16457 16889.00 18941.00
Resultaat (baten - lasten) 8540 11582 8111.00 4388.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten