Overzicht gemeenten

Bovenkamer

Statutaire naam: Bovenkamer
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 862635019
Registratienummer VPE
KVK-nummer 82866791

Contactgegevens

Adres Bovenkamer
Waterbergerhout
Waterbergerhout 19
3845 JR HARDERWIJK
E-mailadres contact@boven-kamer.nl
Website https://boven-kamer.nl
Doelstelling gemeente De gemeente heeft als doel het voortzetten van de bediening van Jezus Christus en het verder bevorderen van Zijn Koninkrijk door de werken van de vijand ongedaan te maken, het goede nieuws van Gods liefde te prediken en na te leven, de naties te discipelen – hen te dopen en te leren God lief te hebben en te gehoorzamen – en het beleven van gemeenschap met Jezus Christus en in Hem met elkaar, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan De gemeente tracht dit doel te bereiken door: het houden van samenkomsten, het houden van huissamenkomsten, het geven van Bijbelonderwijs en geestelijke begeleiding, individueel of in groepsverband, evangelisatie in en buiten de plaats van vestiging door woord en geschrift, het ondersteunen van gemeenten en bedieningen, waaronder zendingswerk, en alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel dienstbaar kunnen zijn.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Op dit moment bestaat het bestuur uit beide voorgangers, te weten dhr. A.J.B. Bolwijn en C. Bolwijn-Boer. Zij krijgen voor het vervullen van hun functie beiden maandelijks een vrijwilligersvergoeding van € 150,- per maand. Dhr. B. Sikma is aangesteld als diaken penningmeester. Hij ontvangt geen vergoeding voor het vervullen van zijn functie. Kosten die bestuurders of gemeenteleden maken ten behoeve van de gemeente worden indien vooraf goedgekeurd door de voorgangers volledig vergoed door de gemeente.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Momenteel houden we eens in de 14 dagen op zondagochtend een huissamenkomst voor alle leeftijden incl. gezamenlijke lunch. De andere zondagen, ook eens in de 14 dagen houden we zondagavond een huissamenkomst voor volwassenen en tieners met doorgaans eens in de maand een gastspreker. Incidenteel wordt een externe locatie gehuurd voor een samenkomst.
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 8500.00 2595.00 3000.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 8500.00 2595.00 3000.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 3600.00 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2000.00 350.79 1000.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1000.00 80.00 500.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 3000.00 0.00 500.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 500.00 50.18 500.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 500.00 0.00 500.00
Totaal lasten 8500.00 480.97 3000.00
Resultaat (baten - lasten) 0.00 2114.03 0.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten