Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818654776
Registratienummer VPE 101135
KVK-nummer 66857155

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5
Kuyperstraat 20
3752 BD BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
E-mailadres info@vegwindkracht5.nl
Website http://vegwindkracht5.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Zie het algemeen beleidsplan VPE
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit 6 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en indien van toepassing daarnaast 6 oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, edoch ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.vegwindkracht5.nl
Toelichting staat van baten en lasten Naar verwachting zullen de inkomsten en uitgaven zicht regelmatig ontwikkelen.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 120.00 0.00 1100.00
2. Bijdragen gemeenteleden 53742.00 54511.00 60455.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 1082.00
Totaal baten 53862.00 54511.00 62637.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 1711.00 5773.00 6035.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0.00 562.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 884.00 995.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 25265.00 26710.00 27060.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 28095.00 23889.00 28395.00
9. Lasten beheer en administratie 552.00 475.00 544.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 909.00 960.00 821.00
Totaal lasten 57416.00 58802.00 65433.00
Resultaat (baten - lasten) -3674.00 -4291.00 -2796.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten