Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818654776
Registratienummer VPE 101135

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5
Kuyperstraat 20
3752 BD BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
E-mailadres info@vegwindkracht5.nl
Website http://vegwindkracht5.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 1100 0 25 1115
2. Bijdragen gemeenteleden 0 60455 0 61678 55125
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 1082 0 561 677
Totaal baten 0 62637 0 62264 56917
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 6035 0 7509 7274
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 562 0 220 1304
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 2016 0 3502 2446
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 27060 0 27568 27856
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 28395 0 39341 27799
9. Lasten beheer en administratie 0 544 0 454 307
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 821 0 1656 1815
Totaal lasten 0 65433 0 80250 68801
Resultaat (baten - lasten) 0 -2796 0 -17986 -11884

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten