Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 802062362
Registratienummer VPE 101065

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen
Nordlaan 29 a
6881 RM VELP
E-mailadres contact@veg-dehoeksteen.nl
Website http://veg-dehoeksteen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 226000 257524 199224
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 500 850 325
Totaal baten 226500 258374 199549
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 63200 62544 61170
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 31200 18611 20676
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3475 4152 2800
7. Lasten kerkelijke gebouwen 19989 15336 26477
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 81061 119080 81461
9. Lasten beheer en administratie 5575 4550 4874
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 22000 6650 3950
Totaal lasten 226500 230923 201408
Resultaat (baten - lasten) 0 27451 -1859

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten