Overzicht gemeenten

VEG Schagen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Christus Het Antwoord
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 816785788
Registratienummer VPE 101124
KVK-nummer 41238499

Contactgegevens

Adres VEG Schagen
Platanenweg 21
1741 SB SCHAGEN
E-mailadres info@vegschagen.nl
Website http://vegschagen.nl
Doelstelling gemeente Doelstellingen zijn en blijven het houden van wekelijkse kerkdiensten, het organiseren van kinderdiensten, Bijbelstudies, bidstonden, tiener- en jeugdbijeenkomsten, kortom bijbelgetrouwe gemeente zijn in de ruimste zin van het woord. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur bestaat uit drie oudsten en twee diakenen. Elke vier jaar zijn de oudsten en diakenen aftredend. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.vegschagen.nl
Toelichting staat van baten en lasten In de regel zullen de inkomsten en uitgaven een regelmatig verloop laten zien.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 33862.00 40162.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00
Totaal baten 33862.00 40162.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 3026.00 3078.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 982.00 2502.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1766.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 14571.00 20551.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 6241.00 6022.00
9. Lasten beheer en administratie 652.00 1194.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 773.00 1924.00
Totaal lasten 28011.00 35944.00
Resultaat (baten - lasten) 5851.00 4218.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten