Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeenschap Vaste Burcht

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeenschap Vaste Burcht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 810013253
Registratienummer VPE 101053

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeenschap Vaste Burcht
Van Swietenlaan 1
3083 DR ROTTERDAM
E-mailadres veg@vasteburcht.nl
Website http://vasteburcht.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 17182 18265
2. Bijdragen gemeenteleden 0 29441 37830
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 46623 56095
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 32451 36271
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 3860 3481
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 1310 1138
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 3712 7319
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 11369 3132
9. Lasten beheer en administratie 0 4083 4371
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 463 106
Totaal lasten 0 57248 55818
Resultaat (baten - lasten) 0 -10625 277

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten