Overzicht gemeenten

Volle Evangelie De Ark Wieringermeer

Statutaire naam: Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente De Ark
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 820099843
Registratienummer VPE 101256
KVK-nummer 56301359

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie De Ark Wieringermeer
Kerkring 1 a
1775 AC MIDDENMEER
E-mailadres secretariaat@veg-deark.nl
Website http://veg-deark.nl
Doelstelling gemeente Het Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente De Ark (hierna omschreven als de gemeente) is een theocratische gemeenschap op de grondslag van Gods woord.
Haar doel is het evangelie van Jezus Christus te praktiseren en uit te dragen, om het doel Gods te bereiken als omschreven in 2 Timothëus 3: 16-17.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan De gemeente tracht haar doelstelling te bereiken door:
Het organiseren van activiteiten, waarin de verkondiging van het evangelie en het pastoraat centraal staan. Deze activiteiten worden geleid door – al dan niet voor andere werkzaamheden geheel of gedeeltelijke vrijgestelde – voorganger en oudsten. Ook andere – door voorganger en oudsten daarvoor geschikt bevonden- personen kunnen deze activiteiten leiden. Gebruik te maken van alle wettige- en passende middelen.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De voorganger (fulltime) krijgt als zelfstandig belastingplichtige een beloning en kostenvergoedingen gebaseerd op de Generale Regelingen en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen van de PKN. De oudsten verrichten hun werk pro deo.

De gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen geen vrijwilligersvergoeding
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De activiteiten van de gemeente worden gepubliceerd op deze website
Toelichting staat van baten en lasten De voor het bereiken van de doelstelling van de gemeente
benodigde financiële middelen worden hoofdzakelijk verkregen uit vrijwillige periodieke bijdragen en giften.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 115274.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 70618.00 81464.00 137023.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 80.00
Totaal baten 185892.00 81464.00 137103.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 27500.00 19424.00 72700.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5760.00 8239.00 9485.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6692.00 13563.00 26262.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 31190.00 51729.00 34152.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 0.00 0.00 0.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 72422.00 92955.00 142599.00
Resultaat (baten - lasten) 113470.00 -11491.00 -5496.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten