Overzicht gemeenten

Pinksterzending Rijkerswoerd

Statutaire naam: Pinksterzending Rijkerswoerd
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824038812
Registratienummer VPE 101059

Contactgegevens

Adres Pinksterzending Rijkerswoerd
Sevenumstraat 3
6845 HS ARNHEM
E-mailadres info@pinksterzendingrijkerswoerd.nl
Website http://pinksterzendingrijkerswoerd.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 17000 26719 17000 23911 17438
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0 0 0
Totaal baten 17000 26719 17000 23911 17438
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 2000 6391 7000 10775 10215
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1200 1543 1000 4218 1712
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 400 382 400 75 424
7. Lasten kerkelijke gebouwen 7600 7601 6500 5943 6588
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1800 1550 500 1897 540
9. Lasten beheer en administratie 766 766 600 653 187
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 500 0 400 1222 0
Totaal lasten 14266 18233 16400 24783 19666
Resultaat (baten - lasten) 2734 8486 600 -872 -2228

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten