Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Morgenstond Cypres

Statutaire naam: Pinkstergemeente Morgenstond Cypres
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 820334212
Registratienummer VPE 101067
KVK-nummer 76913503

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Morgenstond Cypres
Florence Nightingalestr 97
2286 JX RIJSWIJK
E-mailadres pmcypres@ziggo.nl
Website http://pgmcypres.nl
Doelstelling gemeente Het doel van de gemeenschap is neergelegd in de visie die hieronder is weergegeven.

Om de doelstelling te bereiken onderneemt de Gemeente de volgende activiteiten:

Activiteiten

- samenkomsten (eredienst) elke zondag om 10.00 uur
- voor kinderen een aparte kinderkerk elke zondag om 10.30 uur
- voor de kleinsten is er een creche elke zondag om 10.00 uur
- kringen (bijbelstudie) dinsdag om de week
- leiderstoerusting woensdag 1 x per maand
- lectuurevangelisatie woensdag 1 x per maand
- schoonmaak gebouw donderdag wekelijks
- leiderschapstraining donderdag 1 x per 3 weken
- tiener- en jeugdavond vrijdag om de week
- fellowship voor vrouwen zaterdag 1 maal per maand
- regionale bidstond zaterdag 1 maal per maand
- contacten van medewerkers in de
diverse (werk)groepen op afroep
- evangelisatie acties in samenwerking
met andere geloofsgemeenschappen op afroep

- daarnaast het onderhouden van roerende en onroerende goederen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de doelstelling.
- Het mede ondersteunen van diverse zendingsprojecten en organisaties tot nut van het algemeen belang.
- pastorale zorg voor mensen aangesloten bij de gemeenschap en gasten die hieraan behoefte hebben.
- diaconale zorg voor hen die in maatschappelijke problemen zijn gekomen.
- door middel van evangelisatie, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, mensen in een relatie brengen met hun Schepper, waarbij de nadruk niet ligt op werving voor de gemeenschap.


Onze visie

Wij willen een hechte gemeenschap vormen van mensen:

- die God aanbidden en toegewijd zijn
- die zich laten leiden door Zijn wil
- die het karakter van God in zich hebben en uitdragen binnen en buiten deze gemeenschap
- die openstaan voor de bedieningen en gaven van de Heilige Geest
- die in hun leven het getuigenis van Jezus uitleven, zodat velen Hem zullen erkennen als hun Heer en Verlosser

In onderstaande punten wordt deze visie verder uitgewerkt.

Wij willen zijn:
1. Een gemeenschap van gelovigen die groeit in aanbidding; die de aanwezigheid van Jezus in haar midden erkent en die zich uitstrekt naar de bedieningen en gaven van de Heilige Geest.
2. Een gemeenschap waar het Woord van God (de Bijbel) zo wordt onderwezen, dat het de gelovige tot een overwinnend leven brengt dat in overeenstemming is met Gods plan; sterk in het geloof door Jezus. Een gemeenschap van discipelen die doen wat Jezus hen leert.
3. Een gemeenschap die zich in gebed en studie van de Bijbel steeds uitstrekt naar de wil en plannen van God.
4. Een gemeenschap van discipelen die toegewijd zijn aan elkaar, die elkaar liefhebben en zorg voor elkaar hebben zoals Jezus dat leert in het Nieuwe testament; elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft (Johannes 15:12) Een gemeenschap waarin het koninkrijk van God in liefde zichtbaar wordt gemaakt, zodat iedereen zich veilig en welkom zal voelen.
5. Een gemeenschap, die als familie van God, sterke nadruk legt op een gezond gezinsleven.
6. Een gemeenschap geleid door het Nieuw Testamentische voorbeeld van meervoudig leiderschap van opzieners en diakenen, waarin zowel man als vrouw hun plaats kunnen vinden in de roeping of gave die hij of zij van God heeft gekregen.
7. Een gemeenschap waar ieder persoonlijk zijn of haar bediening ten volle kan ontplooien, en getraind en bemoedigd wordt in theoretisch en praktisch onderwijs in de kracht van de Heilige Geest.
8. Een gemeenschap waar kinderen door het voorleven en door onderwijs reeds jong Jezus leren kennen en op hun eigen wijze deel zullen uitmaken van de gemeenschap.
9. Een gemeenschap die zo’n invloed heeft op haar omgeving dat velen tot Jezus zullen komen door haar getuigenis, zodat velen Jezus in een persoonlijke relatie zullen leren kennen en Hem liefhebben en zij met vreugde Jezus zullen dienen.
10. Een gemeenschap waarin plaats is voor heling en genezing naar lichaam, ziel en geest, door Jezus Christus, uitgaande van de bijbeltekst uit Jesaja 55:13: ‘Voor een doornstruik zal een Cypres opschieten'.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Het doel van de Gemeente is de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken aan de gehele schepping, in overeenstemming met het plan dat God heeft uitgevoerd in Jezus Christus.

Om dit te bereiken volgt de Gemeente het volgende beleid:
1. het houden van bijeenkomsten waarin de prediking van het evangelie van Jezus Christus centraal staat
2. een gemeenschap van gelovigen te vormen naar bijbelse richtlijn die als zodanig haar plaats in de samenleving inneemt
3. het bedienen van de doop door onderdompeling op belijdenis van geloof, en het bedienen van de Maaltijd van de Heer
4. het toerusten van de gemeente door middel van o.a. bijbelstudies, kringen, bidstonden, jeugd- en kinderwerk
5. het verlenen van pastorale en diaconale hulp
6. het onderhouden van contacten met andere gemeenten en kerken
7. het bijeen brengen en beheren van middelen die nodig zijn voor het functioneren van de Gemeente
8. het aanvaarden van andere wettige middelen
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Bestuurssamenstelling

-De Gemeente wordt bestuurd door de raad van opzieners, hierna te noemen de ‘raad’. Er is gekozen voor de volgende structuur:
-Geestelijk leiderschap gevormd door de opzieners
-Praktisch leiderschap gevormd door de diakenen
-Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester

Voor het functioneren is er een vergaderschema waarin de twee vormen van leiderschap elkaar ontmoeten. Van deze vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgemaakt waarin de besproken onderwerpen en de te nemen acties worden vastgelegd. Deze verslagen worden opgenomen in het archief waarover de secretaris het beheer heeft.

Het bestuur uit:
-opzieners Hans van der Elst
Arjen Meuleman
Frank Dodemont
Martin Buitenhek
-diakenen Peter van Steenselen
Rob Stuip
Sjaak de Bliek

Het Dagelijks Bestuur bestaat sinds 1 januari 2018 uit:
-voorzitter Arjen Meuleman
-secretaris Meity Dodemont
-penningmeester Bertus Westerhuis

-De raad van opzieners is bevoegd om opzieners en diakenen aan te stellen, te schorsen en te ontslaan.
-De raad kiest voor een bepaalde duur uit zijn midden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In afwijking van bovenstaande, kan de raad besluiten een ander die is aangesloten bij de Gemeente en geen opziener is, als penningmeester of secretaris aan te stellen.
-De raad vaardigt 2 leden af, die de Gemeente vertegenwoordigen in de vergadering van de Federatie Van Morgenstond Gemeenten.
-De raad is bevoegd werkers binnen de Gemeente aan te stellen en ze van hun taak te ontheffen.
-De raad vaardigt werkers binnen de Gemeente af naar zendings-, evangelisatie- en hulpverleningsinstanties.
-De raad komt bijeen zo dikwijls al zij dit nodig acht.

Beloningsbeleid

Het functioneren van opzieners, diakenen en werkers is onbezoldigd.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten - samenkomsten (eredienst) elke zondag om 10.00 uur
- voor kinderen een aparte kinderkerk elke zondag om 10.30 uur
- voor de kleinsten is er een creche elke zondag om 10.00 uur
- kringen (bijbelstudie) dinsdag en woensdag om de week
- leiderstoerusting woensdag 1 maal per maand
- lectuurevangelisatie woensdag 1 maal per maand
- schoonmaak gebouw donderdag wekelijks
- leiderschapstraining donderdag 1 maal per 3 weken
- tiener- en jeugdavond vrijdag om de week
- fellowship voor vrouwen zaterdag 1 maal per maand
- regionale bidstond zaterdag 1 maal per maand
- contacten van medewerkers in de
diverse (werk)groepen op afroep
- evangelisatie acties in samenwerking
met andere geloofsgemeenschappen op afroep

- daarnaast het onderhouden van roerende en onroerende goederen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de doelstelling.
- Het mede ondersteunen van diverse zendingsprojecten en organisaties tot nut van het algemeen belang.
- pastorale zorg voor mensen aangesloten bij de gemeenschap en gasten die hieraan behoefte hebben.
- diaconale zorg voor hen die in maatschappelijke problemen zijn gekomen.
- door middel van evangelisatie, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, mensen in een relatie brengen met hun Schepper, waarbij de nadruk niet ligt op werving voor de gemeenschap.
Toelichting staat van baten en lasten In het kalenderjaar 2021 stond 'corona' volop in de schijnwerpers. Een aantal maanden konden geen samenkomsten worden gehouden. Mede daardoor liepen de inkomsten terug, terwijl vaste kosten doorliepen. Ook zagen we een teruggang in bezoekersaantallen en vaste gemeenteleden. Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een negatief saldo (inkomsten versus uitgaven).

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 1558.00 2900.00 2680.00 3532
2. Bijdragen gemeenteleden 39222.00 36577.00 44500.00 47755.00 40433
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0
Totaal baten 39222.00 38135.00 47400.00 50435.00 43965
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4407.00 3495.00 8100.00 7109.00 10021
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 17151.00 21504.00 22175.00 17957.00 19942
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 13080.00 13080.00 13080.00 13080.00 13080
9. Lasten beheer en administratie 2158.00 1967.00 2445.00 1893.00 2271
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2426.00 70.00 1600.00 0.00 329
Totaal lasten 39222.00 40116.00 47400.00 40039.00 45643
Resultaat (baten - lasten) 0.00 -1981.00 0.00 10396.00 -1678

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten