Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Jozua

Statutaire naam: Pinkstergemeente Jozua
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818825601
Registratienummer VPE 101033
KVK-nummer 09176948

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Jozua
Zijpendaalstraat 5 A
6535 PS NIJMEGEN
E-mailadres info@pgjozua.nl
Website http://pgjozua.nl
Doelstelling gemeente a. De gemeente stelt zich ten doel het vervullen van de grote opdracht van Jezus Christus door er op uit te gaan om alle volkeren te maken tot Zijn discipelen

b. De gemeente tracht haar doel te bereiken door onder andere:

a. het houden van samenkomsten;

b. het voorleven en uitdragen van een persoonlijke relatie met Jezus Christus;

c. jeugd- en kinderwerk;

d. het houden van bijbelstudiekringen;

e. het houden van gebedskringen;

f. het geven van godsdienstonderwijs;

g. het verlenen van pastorale- en diaconale zorg;

h. alle andere wettige en passende middelen.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Actief betrokken zijn bij Alpha Nijmegen.
Actief betrokken zijn bij evangelisatieacties in de regio.
Na deze periode is 75% van de PG Jozua betrokken bij een groeigroep.
In 2022 hopen we een ruimte te hebben waar we 24/7 gebruik van kunnen maken.
Ieder gemeentelid is actief betrokken bij de gemeente.
Diverse media gebruiken om Jezus bekend te maken in inde regio.
Ondersteunen van zending in Israël en wereldwijd
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Voorzitter: N.J. Selders
Tevens in dienst als voorganger

Secretaris en Penningmeester: P. Smit
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Vanwege de corona crisis;

Zijn de activiteiten beperkt gebleven tot online kerkdiensten via zoom.
Toelichting staat van baten en lasten Toelichting Eigen vermogen:

Toename Eigen Vermogen:
Eigen Vermogen 2019 € 39.609
Resultaat 2020 € 6.459
Eigen Vermogen 2020 € 46.068


Toelichting kortlopende schulden:

Bedragen nog over te maken aan project:

VZW Heyboer zending € 85


Toelichting boekwaarde muziekinstrumenten:

Inventaris muziekinstrumenten € 1.498
Afschrijvingen t/m 31-12-2020 € -1.299
Boekwaarde € 199

Inventaris audio en geluidsapparatuur € 13.325
Afschrijvingen t/m 31-12-2020 € -11.647
Boekwaarde € 1.677

Inventaris algemeen € 20.449
Afschrijvingen t/m 31-12-2019 € -5.494
Boekwaarde € 14.954Toelichting Eigen vermogen:

Toename Eigen Vermogen:
Eigen Vermogen 2019 € 39.609
Resultaat 2020 € 6.459
Eigen Vermogen 2020 € 46.068


Toelichting kortlopende schulden:

Bedragen nog over te maken aan project:

VZW Heyboer zending € 85


Toelichting boekwaarde muziekinstrumenten:

Inventaris muziekinstrumenten € 1.498
Afschrijvingen t/m 31-12-2020 € -1.299
Boekwaarde € 199

Inventaris audio en geluidsapparatuur 13.325
Afschrijvingen t/m 31-12-2020 -11.647
Boekwaarde 1.677

Inventaris algemeen 20.449
Afschrijvingen t/m 31-12-2019 -5.494
Boekwaarde 14.954

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 4.00 3.00 4.00 4.00 9
2. Bijdragen gemeenteleden 60500.00 62365.00 58500.00 59072.00 56874
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 18600.00 17750.00 18600.00 11226.00 0
Totaal baten 79104.00 80119.00 77104.00 70302.00 56883
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 21500.00 20796.00 19800.00 19673.00 18872
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2400.00 700.00 3900.00 2548.00 1711
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3250.00 3223.00 1750.00 1552.00 1729
7. Lasten kerkelijke gebouwen 38610.00 37958.00 33200.00 32803.00 21644
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 10380.00 8619.00 7590.00 7370.00 6690
9. Lasten beheer en administratie 1600.00 1491.00 2000.00 1926.00 1396
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1364.00 873.00 8864.00 1042.00 652
Totaal lasten 79104.00 73659.00 77104.00 66914.00 52694
Resultaat (baten - lasten) 0.00 6459.00 0.00 3388.00 4189

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten