Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Fontein (vh PG Huizen)

Statutaire naam: Pinkstergemeente Huizen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 823636331
Registratienummer VPE 101028

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Fontein (vh PG Huizen)
Keizer Otto 1
1276 LA HUIZEN
E-mailadres pgh.secretariaat@gmail.com
Website http://pgdefontein.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 48900 51202 44750 45453 51448
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0 0 1175
Totaal baten 48900 51202 44750 45453 52623
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0 0 0 15168
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3000 2397 2400 8134 2476
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 16000 11695 18350 2935 3831
7. Lasten kerkelijke gebouwen 24000 24000 24000 24000 24000
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0 0 1700 1060
9. Lasten beheer en administratie 0 51 0 569 1142
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0 0 0
Totaal lasten 43000 38143 44750 37338 47677
Resultaat (baten - lasten) 5900 13059 0 8115 4946

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten