Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Filadelfia Heerenveen

Statutaire naam: Pinkstergemeente Filadelfia
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 806439907
Registratienummer VPE 101204

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Filadelfia Heerenveen
Herenwal 114
8441 BD HEERENVEEN
E-mailadres secretaris@pinkstergemeenteheerenveen.nl
Website http://pinkstergemeenteheerenveen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 4500 4550 4616
2. Bijdragen gemeenteleden 117500 131406 138666
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 122000 135956 143282
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 47500 45748 34332
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11850 9444 8073
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1900 1787 1678
7. Lasten kerkelijke gebouwen 51200 50830 89951
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 13500 18804 18198
9. Lasten beheer en administratie 5450 4614 4182
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1550 747 1726
Totaal lasten 132950 131974 158140
Resultaat (baten - lasten) -10950 3982 -14858

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten