Overzicht gemeenten

New Day International Church

Statutaire naam: New Day International Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853459873
Registratienummer VPE 101188

Contactgegevens

Adres New Day International Church
Walt Disneyplantsoen 76
1325 SX ALMERE
E-mailadres newdayalmere@outlook.com
Website http://ndic.church
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 74611 59863
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 318 319
Totaal baten 0 74929 60182
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 1500 1500
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 1320 3492
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 1279 879
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 7216 6732
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 9057 9809
9. Lasten beheer en administratie 0 7836 5524
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Totaal lasten 0 28208 27936
Resultaat (baten - lasten) 0 46721 32246

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten