Overzicht gemeenten

Living Word Outreach Ministry

Statutaire naam: Living Word Outreach Ministry
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 821877938
Registratienummer VPE 101005
KVK-nummer 34377030

Contactgegevens

Adres Living Word Outreach Ministry
Witbolstraat 11
1032 LC AMSTERDAM
E-mailadres boamahc@yahoo.com
Website https://www.Livingwordoutreachchurch.com/
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Zie onze facebook pagina.
Toelichting staat van baten en lasten Inkomsten en uitgaven kennen een gelijkmatig patroon.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 99000 86318.00 105800.00 94953.00 99223.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 99000 86318 105800.00 94953.00 99223.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 31000 29620 26000.00 25851.00 25961.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3000 5526 3000.00 2600.00 4194.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 900 450 900.00 450.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 45000 44227 35000.00 45161.00 48468.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7100 6900 10800.00 5985.00 13100.00
9. Lasten beheer en administratie 1500 1193 700.00 698.00 1365.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 500 1000 200.00 170.00 8671.00
Totaal lasten 89000 88916 76600.00 80915.00 102209.00
Resultaat (baten - lasten) 10000 -2598.00 29200.00 14038.00 -2986.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten