Overzicht gemeenten

Lifehouse Amsterdam

Statutaire naam: Lifehouse Amsterdam
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 856142517
Registratienummer VPE 101140
KVK-nummer 65513495

Contactgegevens

Adres Lifehouse Amsterdam
Jan Rebelstraat 2
1069 CB AMSTERDAM
E-mailadres info.amsterdam@lifehouse.nl
Website http://lifehouse.nl
Doelstelling gemeente Het kerkgenootschap heeft als doel door het verkondigen van Gods woord mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Het kerkgenootschap heeft als grondslag de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als basis voor het functioneren van het kerkgenootschap.

LIFEHOUSE Amsterdam stelt zich ten doel aan de onderstaande identiteiten:
- Jezus Christus centraal te stellen als de heer van het huis.
- Nieuwe Leven met een vernieuwd perspectief.
- Verbonden door gebed en leiding van de Geest.
- Familie te zijn, waarbij een ieder welkom is en zich thuis voelt.
- 24/7 Christen, door het leven wordt het echt.
- Toerusting door woord en daad.
- Creativiteit door het ontdekken, ontwikkelen en volledig inzetten.
- Passie voor Muziek is de expressie van onze liefde en dankbaarheid.
- Hart in Actie door het uitdragen van Gods liefde.
- Durven Dromen vanuit Gods perspectief is er altijd meer.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan 1. Samenkomsten
Elke zondagmorgen komen we samen om 10.30 uur, waar de woordverkondiging centraal staat voorafgegaan aan de voordienst die voornamelijk gevuld is met lofprijs en aanbidding. Er zijn regelmatig terugkerende zaken die een onderdeel zijn van de zondagochtenddiensten.

2. Connectgroepen
In de grote openbare samenkomsten komen persoonlijke zorg en onderling contact al gauw in gevaar. Vanaf het begin van de nieuwe gemeente in Jeruzalem wordt geschreven over huissamenkomsten. “En voortdurend waren zij eenparig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten (Hand. 2:46). Wanneer men in een kleinere groep bij elkaar komt is daar een veilige omgeving voor:
• Besef van saamhorigheid;
• Het wisselen van gedachten over de inhoud en toepassing van de bijbel;
• Onderlinge zorg gebaseerd op relatie (Ef.4:16);
• Grotere betrokkenheid bij de gemeente (Heb.10:24-25);
• Opvang voor nieuwe mensen;
• Geestelijk groei en ontwikkeling van gaven (1Cor.12:12-13)
Door ook geregeld in kleiner groepsverband bij elkaar te komen kan het lichaam van Christus optimaal gaan functioneren.

3. Kinder- en Jongerenwerk
Voor de diverse leeftijdsgroepen zijn er bijeenkomsten. Voor de kinderen en jongeren is dat tijdens de reguliere zondagochtend dienst.

Crèche: De crèche is voor baby’s en peuters in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar. Er wordt een verhaal uit de bijbel gelezen of een onderwerp gekozen in combinatie met een bijbeltekst. Er wordt samen met de kinderen gezongen, geknutseld en gespeeld.

Kinderen: De zondagsschool heeft 2 groepen. We hebben een groep gericht op kinderen in de leeftijdscategorie 4-8 jaar en kinderen in de leeftijdscategorie 8-12 jaar. Op de zondagsschool worden verhalen uit de bijbel op creatieve wijze behandeld.

Tieners: YOUNG staat voor YAHWEH wat weer staat voor, de enige echte God die ons nog voordat wij bestonden, al heeft voorbestemd voor een doel. Elke tiener is uniek, want zoals de één is er geen ander. De tieners zijn klaar om de verandering vanuit god te ontvangen.

Jongvolwassenen: C2C (Connect 2 Christ) is de connect groep voor jongvolwassenen (20-plussers) die veelal in één van de volgende levensfases zitten: pas gehuwd dan wel een jong gezin of bezig met hun carrière. De bindende factor is dat we in alles God centraal willen stellen. Gemiddeld wordt er twee maal paar maand een C2C bijeenkomst gehouden.

Senioren: De senioren kring is bedoeld voor 60-plussers in de gemeente. In deze gemeenschap van senioren is het doel om samen de Heer groot te maken door samen te zingen, naar een overdenking uit de Bijbel en getuigenissen te luisteren en elkaar te bemoedigen. De senioren komen op de tweede donderdag van de maand bij elkaar.

4. Gebedsbijeenkomsten
Als we bidden, praten we met God. Vaak zijn we geneigd om te bidden als alle andere opties tevergeefs lijken, maar Jezus wil graag dat we voortdurend in gesprek zijn met Hem. Elke zondag beginnen we om 10:00 uur met een gebedsbijeenkomst waarbij we specifiek gaan bidden voor de zondagdienst waarbij een ieder welkom is. Verder hebben we elke tweede zondag van de maand van 13:00 – 14:00 uur een gebedsbijeenkomst waarbij we wat langer de tijd kunnen nemen om voor de gemeente en elkaar te bidden.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De kerkgenootschap LIFEHOUSE Amsterdam heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Twee vertegenwoordigers van het bestuur zijn vertegenwoordigd in het landelijk bestuur van LIFEHOUSE Nederland.
De kerkgenootschap LIFEHOUSE Amsterdam wordt als kerkgemeente voorgegaan door een voorganger, geassisteerd door een sr. voorganger en een team van oudsten en diakenen.

De belangrijkste inkomstenbronnen van LIFEHOUSE Amsterdam bestaan uit tienden en giften en collecteopbrengsten.
De inkomsten worden o.a. besteed aan:
1. Gebruikersvergoeding en exploitatie kosten van de gehuurde bedrijfsruimte aan de Jan
Rebelstraat 2, 1069 CB Amsterdam.
2. Personele kosten met betaling van loonbelasting.
3. Activiteiten van de kerkgenootschap LIFEHOUSE Amsterdam.
4. Ondersteuning buiten gemeentelijke activiteiten.
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld over het lopende jaar die gepubliceerd wordt op de website.
Aan het eind van het eerste kwartaal wordt een jaarverslag van het voorbije jaar op de website gepresenteerd.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Rond 15 maart 2020 is door de Nederlandse overheid opgelegd dat er geen samenkomsten meer mochten plaatsvinden ten gevolge van COVID-19 maatregelen die getroffen zijn door een Corona pandemie die de hele wereld heeft getroffen.

De kerk is verder gegaan in zeer beperkte bezetting conform de overheidsmaatregelen waarbij alleen nog online diensten zijn georginiseerd.
Toelichting staat van baten en lasten De baten zijn toegenomen in verband extra donaties omdat Lifehouse Amsterdam met ingang van medio 2021 een nieuwe locatie moet zoeken van waar bijeenkomsten gehouden kunnen worden, zodra dit toegestaan wordt vanwege de COVID-19 maatregelen.

Om voldoende budget te hebben voor alles wat nodig is voor de nieuwe locatie worden de lasten zo laag mogelijk gehouden. Hierbij heeft de gemeente ook extra moeten investeren om online diensten mogelijk te maken.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 1000.00 361.00 200.00 137.00 1
2. Bijdragen gemeenteleden 140000.00 138214.00 138800.00 136002.00 143584
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 15000.00 17774.00 6000.00 6044.00 0
Totaal baten 156000.00 156349.00 145000.00 142183.00 143585
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 25000.00 24491.00 24556.00 24885.00 38535
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 30000.00 1120.00 5855.00 7099.00 2166
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4000.00 3774.00 2035.00 1947.00 2696
7. Lasten kerkelijke gebouwen 68000.00 70510.00 86155.00 85010.00 91004
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 3000.00 2963.00 2800.00 3436.00 100
9. Lasten beheer en administratie 1000.00 806.00 830.00 794.00 1328
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 25000.00 15457.00 22769.00 3708.00 806
Totaal lasten 156000.00 119121.00 145000.00 126879.00 136635
Resultaat (baten - lasten) 0.00 37228.00 0.00 15304.00 6950

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten