Overzicht gemeenten

Lifehouse Amsterdam

Statutaire naam: Lifehouse Amsterdam
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 856142517
Registratienummer VPE 101140

Contactgegevens

Adres Lifehouse Amsterdam
Jan Rebelstraat 2
1069 CB AMSTERDAM
E-mailadres info.amsterdam@lifehouse.nl
Website http://lifehouse.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 200 137 1
2. Bijdragen gemeenteleden 138800 136002 143584
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 6000 6044 0
Totaal baten 145000 142183 143585
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 24556 24885 38535
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5855 7099 2166
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2035 1947 2696
7. Lasten kerkelijke gebouwen 86155 85010 91004
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 2800 3436 100
9. Lasten beheer en administratie 830 794 1328
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 22769 3708 806
Totaal lasten 145000 126879 136635
Resultaat (baten - lasten) 0 15304 6950

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten