Overzicht gemeenten

Levend Woord Gemeente

Statutaire naam: Levend Woord Gemeente
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 808746832
Registratienummer VPE 101185

Contactgegevens

Adres Levend Woord Gemeente
Van Malsenstraat 104
3074 PZ ROTTERDAM
E-mailadres info@lwg.nl
Website http://lwg.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 11800 4972 4000 4740 3784
2. Bijdragen gemeenteleden 244500 228482 237500 236783 250270
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 375 0 375
Totaal baten 256300 233454 241875 241523 254429
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 111293 114429 111200 113425 107919
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7786 8954 7800 9090 9545
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0 0 0 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 80380 53714 56800 59214 70410
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 46556 40235 46500 42989 44708
9. Lasten beheer en administratie 7775 7159 7800 7775 7458
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 4617 5346 4600 4616 7545
Totaal lasten 258407 229837 234700 237109 247585
Resultaat (baten - lasten) -2107 3617 7175 4414 6844

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten