Overzicht gemeenten

Kom en Zie Kerk

Statutaire naam: Kom en Zie Kerk
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 803154495
Registratienummer VPE 101037
KVK-nummer 76913473

Contactgegevens

Adres Kom en Zie Kerk
Breinder 5
6365 CX SCHINNEN
E-mailadres martien.klabbers@gmail.com
Website http://komenziekerk.nl
Doelstelling gemeente Doel: De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. De gemeente tracht haar doel te bereiken door: het houden van samenkomsten, prediking van het evangelie, jeugd- en kinderwerk, het houden van Bijbelstudiekringen, het houden van gebedskringen, het geven van godsdienstonderwijs, het verlenen van pastorale zorg, het bevorderen van interkerkelijke samenwerking, alle andere wettige en passende middelen.
Visie: de Pinkstergemeente Kom en Zie daagt als kerk de inwoners van Limburg uit om God en de Bijbel centraal te stellen in hun leven waardoor zij een blijvende verandering ondergaan welke hun kerk en hun omgeving positief zal beïnvloeden.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan De gemeenschap tracht haar doel te bereiken door:
- het houden van wekelijkse samenkomsten
- wekelijks prediking van het evangelie
- wekelijks jeugd- en kinderwerk
- het wekelijks houden van Bijbelstudiekringen
- het wekelijks houden van gebedskringen
- het geven van godsdienstonderwijs
- het verlenen van pastorale zorg
- het bevorderen van interkerkelijke samenwerking
- alle andere wettige en passende middelen.
Al deze werkzaamheden dragen er aan bij om mensen dichter bij God en zijn Woord te brengen en mensen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Voorzitter: Ben Funk
Secretariaat: Naomi Funk
Penningmeesterschap Martien Klabbers
Het statutaire bestuur en de overige bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen loon. Eventueel door hen gemaakte onkosten worden wel door het kerkgenootschap betaald. momenteel heeft het kerkgenootschap geen personeelsleden in dienst. Tevens wordt er een vrijwilligersvergoeding toegekend aan een vrijwilliger welke geen onderdeel uitmaakt van het bestuur.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Elke zondag ochtend een dienst aanbidding en lofprijs fysiek/ livestream
Maandag avond bidstond,
Dinsdag avond bijeenkomsten met kleine groepen.
Donderdag avond thema en Bijbelstudie.
Regelmatig op zondag avonden Jeugd bijeenkomsten
Vrijdag avond bijeenkomst van de Royal Rangers
Het verlenen van geestelijk pastorale zorg
Thuisbezoeken van mensen die contact nodig hebben
Activiteiten met 60+ mensen van de kerk
Ondersteuning Helpcenter Schinnen . Het helpcenter maak gebruik van kantoorruimtes koelunits, opslagruimte / sorteer ruimte en ruimte bij uitgifte voedselpakketten.
Toelichting staat van baten en lasten - Opbrengsten uit bezittingen: rente opbrengsten/ verhuurinkomsten en keuken
- Bijdragen kerkleden: Giften/ collecten/Tienden/ legaten/schenkingen etc.
- Subsidies en overige bijdragen: Alles wat van derden binnenkomt
- Bestedingen pastorale beroepskrachten: Salarissen en onkostenvergoedingen
- Bestedingen kerkdiensten, catechese en overige pastoraal werk: Kosten rondom erediensten, zondagsschool en jongerengroepen.
- Bijdragen aan andere organen binnen kerk: Bijdrage aan VPE
- Lasten kerkelijke gebouwen: afschrijvingen/ onderhoud/ energiekosten/ verzekering.
- Lasten overige eigendommen en inventaris: inrichting zaal samenkomst/ beamerinstallatie/ muziekinstrumenten/ crechespullen/ keukeninventaris/ kantoorinventaris etc.
- Salarissen: gastsprekers/ zendelingen/ vrijwilligerskosten/ onkostenvergoedingen
- Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente: kantoorkosten/ bankkosten/ advieskosten/ administratiekosten/ verzekeringen/ contributies/ automatisering/ opleiding/ rente en kosten betalingsverkeer etc.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 16000.00 15663.00 20625.00
2. Bijdragen gemeenteleden 79500.00 64421 85270.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 98500.00 80084.00 105895.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4000.00 3917.00 20800.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1500.00 1441.00 1582.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 50000.00 55073.00 49373.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7000.00 5181.00 9572.00
9. Lasten beheer en administratie 20000.00 19206.00 24175.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 16000.00 15272.00 18322.00
Totaal lasten 98500.00 100090.00 123824.00
Resultaat (baten - lasten) 0.00 -20006.00 -17929.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten