Overzicht gemeenten

Kom en Zie Kerk

Statutaire naam: Kom en Zie Kerk
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 803154495
Registratienummer VPE 101037

Contactgegevens

Adres Kom en Zie Kerk
Breinder 5
6365 CX SCHINNEN
E-mailadres jan.middelveld@hetnet.nl
Website http://komenziekerk.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 20625 14495
2. Bijdragen gemeenteleden 0 85270 95836
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 3571
Totaal baten 0 105895 113902
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0 23347
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 20800 7333
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 1582 1534
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 49373 52101
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 9572 13288
9. Lasten beheer en administratie 0 24175 19050
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 18322 17137
Totaal lasten 0 123824 133790
Resultaat (baten - lasten) 0 -17929 -19888

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten