Overzicht gemeenten

Kerk in Westerwatering

Statutaire naam: Kerk in Westerwatering.
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 860363363
Registratienummer VPE 101270
KVK-nummer 75689081

Contactgegevens

Adres Kerk in Westerwatering
Woutertje Pietersestraat 13
1507 PJ ZAANDAM
E-mailadres kerkinwesterwatering@gmail.com
Website http://kerkinwesterwatering.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 14550 15935 13482.75 9486.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 14250 15935 13482.75 9486.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 200.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8320 7504 2171.79 716.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 3000 3950 1982.50 1407.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 600 0.00 250.00
9. Lasten beheer en administratie 2330.80 913.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 446.00
Totaal lasten 11920 11454 6685.09 3732.00
Resultaat (baten - lasten) 2630 4481 6797.66 5754.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten