Overzicht gemeenten

Huizen van Licht

Statutaire naam: Huizen van Licht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809890938
Registratienummer VPE 101057

Contactgegevens

Adres Huizen van Licht
Peilstraat 67
2516 RG 'S-GRAVENHAGE
E-mailadres info@huizenvanlicht.nl
Website http://huizenvanlicht.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 9 35
2. Bijdragen gemeenteleden 52922 50579
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0
Totaal baten 52931 50614
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 17318 18891
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3140 4138
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 868 849
7. Lasten kerkelijke gebouwen 11660 10785
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 11293 11061
9. Lasten beheer en administratie 372 469
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 379 379
Totaal lasten 45030 46572
Resultaat (baten - lasten) 7901 4042

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten