Overzicht gemeenten

House of Hope

Statutaire naam: House of Hope
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 825720692
Registratienummer VPE 101253

Contactgegevens

Adres House of Hope
Netwerk 43
1446 WS PURMEREND
E-mailadres info@hohpurmerend.nl
Website http://hohpurmerend.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 60000 48981 40000 23459 0
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 3000 600 0 4000 0
Totaal baten 63000 49581 40000 27459 0
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 12000 9000 8000 5291 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 15000 12773 12000 5380 0
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0 0 0 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 25000 18083 15000 7475 0
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0
9. Lasten beheer en administratie 4500 3342 2000 781 0
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 4000 3643 1500 792 0
Totaal lasten 60500 46841 38500 19719 0
Resultaat (baten - lasten) 2500 2740 1500 7740 0

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten