Overzicht gemeenten

Gemeente De Schuilplaats

Statutaire naam: Gemeente De Schuilplaats
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809853553
Registratienummer VPE 101074
KVK-nummer 76647137

Contactgegevens

Adres Gemeente De Schuilplaats
Beethovenlaan 1
4102 BM CULEMBORG
E-mailadres info@deschuilplaats.org
Website http://deschuilplaats.org
Doelstelling gemeente Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mannen, vrouwen en kinderen te maken tot discipelen van Jezus Christus, discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap. Het tracht dit doel te bereiken door: het houden van gemeentesamenkomsten of evangelisatiebijeenkomsten en het gebruikmaken van pers, radio, televisie, internet en welk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht, ,het initië,ren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld: zendingswerk, maatschappelijke activiteiten zoals opvangwerk, voedselbank, kledingbank, godsdienstonderwijs in het algemeen, toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, jeugdleiders, kinderwerkers, evangelisten, zendingsmedewerkers, gemeenteleiders, het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan,
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het Oudstenteam vormt het bestuur van het kerkgenootschap, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van het kerkgenootschap. Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en indien van toepassing daarnaast de overige oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.deschuilplaats.org
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen -1809 -1810 -1198.00 17.00
2. Bijdragen gemeenteleden 153702 160820 154808.00 159348.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 6244 6245 4982.00 29212.00
Totaal baten 158137 165255 158591.00 188577.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 88828 91638 89869.00 85937.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 15102 19805 13859.00 13397.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2182 2900 2964.00 5642.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 28170 27138 20853.00 11605.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 18718 15144 17327.00 16853.00
9. Lasten beheer en administratie 9340 6550 10042.00 7481.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 537 2080 841.00 17405.00
Totaal lasten 162877 165255 155755.00 158320.00
Resultaat (baten - lasten) -4740 0 2835.00 30258.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten