Overzicht gemeenten

Gemeente De Schuilplaats

Statutaire naam: Gemeente De Schuilplaats
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809853553
Registratienummer VPE 101074

Contactgegevens

Adres Gemeente De Schuilplaats
Beethovenlaan 1
4102 BM CULEMBORG
E-mailadres info@deschuilplaats.org
Website http://deschuilplaats.org
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 56 130
2. Bijdragen gemeenteleden 0 176237 162255
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 10345 3746
Totaal baten 0 186638 166131
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 81534 77215
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 16403 16880
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 3826 2559
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 28505 26175
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 13924 31979
9. Lasten beheer en administratie 0 6122 4737
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 1321 2198
Totaal lasten 0 151635 161743
Resultaat (baten - lasten) 0 35003 4388

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten