Overzicht gemeenten

Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Statutaire naam: Evangelische Zendingsgemeente Menorah
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 6792066
Registratienummer VPE 101099
KVK-nummer 62560646

Contactgegevens

Adres Evangelische Zendingsgemeente Menorah
Paslaan 11
7311 AH APELDOORN
E-mailadres info@menorahapeldoorn.nl
Website http://menorahapeldoorn.nl
Doelstelling gemeente https://www.menorahapeldoorn.nl/go/overons/anbi-informatie/
Hoofdlijnen actueel beleidsplan https://www.menorahapeldoorn.nl/go/overons/anbi-informatie/
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid https://www.menorahapeldoorn.nl/go/overons/anbi-informatie/
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten https://www.menorahapeldoorn.nl/go/overons/anbi-informatie/
Toelichting staat van baten en lasten https://www.menorahapeldoorn.nl/uploads/bestanden/spot25/Jaarverslag_2021_pubversie_.pdf

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 22500.00 22011.00 12881.00
2. Bijdragen gemeenteleden 207500 213143.00 211261.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 230000 235154.00 224142.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 47690 44904.00 42556.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 32054 21009.00 15702.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 17500 15209.00 25107.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 79970 63335.00 116634.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 53210 51397.00 51405.00
9. Lasten beheer en administratie 7420 10335.00 13790.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten 237844 206190.00 265194.00
Resultaat (baten - lasten) -7844 28965.00 -41051.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten