Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Shelter Haarlem

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Shelter Haarlem
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 4819809
Registratienummer VPE 101166
KVK-nummer 59338180

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Shelter Haarlem
Eksterlaan 1
2026 XA HAARLEM
E-mailadres receptie@shelter-haarlem.nl
Website http://shelter-haarlem.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 3497 3397
2. Bijdragen gemeenteleden 0 550271 626146
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 1772 6613
Totaal baten 0 555540 636156
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 313510 319585
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 40009 36701
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 16900 21430
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 51288 51257
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 87937 141871
9. Lasten beheer en administratie 0 22074 22310
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 20955 22073
Totaal lasten 0 552673 615227
Resultaat (baten - lasten) 0 2867 20929

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten