Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Putten

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Putten
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818539690
Registratienummer VPE 101086
KVK-nummer 76913287

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Putten
Brinkstraat 91
3881 BP PUTTEN
E-mailadres secretariaat@egputten.nl
Website http://egputten.nl
Doelstelling gemeente a. Als gemeente te leven volgens het Grote Gebod (Matt 22:34-40)
b. Het evangelie te verkondigen overeenkomstig de Grote Opdracht (Matt28:16-20)
c. Mensen te brengen tot het geloof in de Heer Jezus Christus.
d. De gemeente te laten functioneren met Christus als Hoofd.
e. De gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en opbouw van het lichaam
van Christus.
f. De gemeente en de wereld te dienen vanuit de liefde van Christus.
2. De gemeente beoogt het algemeen nut.
3. De gemeente heeft geen winstoogmerk.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan a. De prediking van het Evangelie aan alle mensen, dichtbij en ver weg; voor
dichtbij gebeurt dit door middel van evangelisatie: voor ver weg in andere
landen door ondersteuning van zendingsprojecten.
b. Het houden van samenkomsten: zowel in grote wekelijkse samenkomst, als in
kleine huiskringen.
c. Kleine groepen voor gebed, toerusting, studie en zorg voor elkaar.
d. Kinder-, tiener-, jeugd- en jongerenwerk.
e. Het streven naar de volheid en de gaven van de Heilige Geest.
f. Het dienen bij diaconale en pastorale nood voor mensen binnen en buiten de gemeente; dit gebeurt vanuit de eigen gemeente, maar ook in samenwerking met andere kerken binnen het interkerkelijk diaconaal platform van Putten.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur van de gemeente bestaat uit drie leden, waarvan er twee tevens deel zijn van het geestelijk leidersteam. Het bestuur voert beheer over het financiële beleid van de gemeente, zoals dit in de statuten en het huishoudelijk reglement is omschreven. De bestuursleden vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte en zijn bevoegd alle rechtshandelingen voor haar te verrichten. De bestuursleden krijgen hiervoor geen vergoedingen. Daarnaast heeft de gemeente geen betaalde medewerker(s) in dienst.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Het afgelopen jaar was het weer mogelijk om op alle zondagen diensten te houden. Deze diensten werden tevens via livestream uitgezonden en zijn ook via de site van de gemeente achteraf te bekijken.
Naast de grote samenkomst op zondag, worden kleine huiskringen georganiseerd voor onderwijs en onderlinge zorg.
Tijdens twee van de zondagse diensten mochten wij drie volwassenen dopen d.m.v. onderdompeling.
Voor kinderen, tieners en jeugd werden eigen samenkomsten en activiteiten georganiseerd. Deze zijn open en toegankelijk voor eigen leden, maar ook voor jongeren van buiten de gemeente.
In september 2022, aan het begin van het nieuwe seizoen, is er een gemeentemiddag georganiseerd in het sociaal cultureel centrum Stroud. Deze middag was aansluitend aan de zondagse dienst en werd bezocht door gemeenteleden en bezoekers (jong en oud).
Ouderen en zieken worden bezocht en waar nodig financiële bijstand en/of praktische hulp verleend.
In samenwerking met andere kerken werd er voor de kinderen van de basisschool eind oktober een lichtjestocht georganiseerd.
Vanuit de gemeente worden zendelingen financieel ondersteund. Op dit moment
projecten in Suriname, de Filippijnen, Midden Oosten en diverse landen in Zuid-Amerika.
Eind 2021 is een evangelisatie bus overgenomen van de Stichting Kerygma. Met deze bus heeft de gemeente in 2022 circa 9 keer op zaterdag bij de 'Oude Kerk' in het centrum van Putten gestaan om met mensen in gesprek te gaan over het evangelie.
Voor komende jaar (2023) staan naast boven genoemde activiteiten andere activiteiten op de agenda, zoals (toerusting) cursussen.
Toelichting staat van baten en lasten De begroting is gebaseerd op ervaringscijfers van de voorgaande jaren en de verwachtingen en plannen voor het betreffende begrotingsjaar.
De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de oudsten, leiders en de andere gemeenteleden zijn actief bij een breed scala van gemeentelijke activiteiten, zoals diensten, huiskringen, onderwijsavonden, bezoeken en ondersteunen van mensen, kinder- en jeugdwerk, evangelisatie, ondersteunen van zendelingen, etc. In het overzicht met de begrotingen en werkelijke cijfers van de diverse jaren zijn de inkomsten en uitgaven van al deze activiteiten weergegeven.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 240.00 0.00 0.00 29.00
2. Bijdragen gemeenteleden 80820.00 70272.00 57750.00 54771.00 47916.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 81060.00 70272.00 57750.00 54771.00 47945.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 6270.00 5382.00 6400.00 6274.00 4247.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 18395.00 15187.00 15400.00 10992.00 10605.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1265.00 1161.00 1400.00 1394.00 1035.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 20380.00 17660.00 16750.00 18267.00 14762.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 32440.00 20694.00 16150.00 12035.00 13508.00
9. Lasten beheer en administratie 4455.00 3123.00 4125.00 5133.00 3347.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 725.00 138.00 1000.00 0.00
Totaal lasten 83930.00 63345.00 61225.00 54095.00 47504.00
Resultaat (baten - lasten) -2870.00 6927.00 -3475.00 676.00 441.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten