Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Putten

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Putten
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818539690
Registratienummer VPE 101086
KVK-nummer 76913287

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Putten
Brinkstraat 91
3881 BP PUTTEN
E-mailadres secretariaat@egputten.nl
Website http://egputten.nl
Doelstelling gemeente a. Als gemeente te leven volgens het Grote Gebod (Matt 22:34-40)
b. Het evangelie te verkondigen overeenkomstig de grote Opdracht (Matt28:16-20)
c. Mensen te brengen tot het geloof in de Heer Jezus Christus.
d. De gemeente te laten functioneren met Christus als Hooft.
e. De gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en opbouw van het lichaam
van Christus.
f. De gemeente en de wereld te dienen vanuit de liefde van Christus.
2. De gemeente beoogt het algemeen nut.
3. De gemeente heeft geen winstoogmerk.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan a. De prediking van het Evangelie aan alle mensen, dichtbij en ver weg; voor
dichtbij gebeurt dit door middel van evangelisatie: voor ver weg in anderen
landen door ondersteuning van zendingsprojecten.
b. Het houden van samenkomsten: zowel in grote wekelijkse samenkomst, al in
kleine huiskringen.
c. Kleine groepen voor gebed, toerusting, studie en zorg voor elkaar.
d. Kinder-, tiener-, jeugd- en jongerenwerk.
e. Het streven naar de volheid en de gaven van de Heilige Geest.
f. Het dienen bij diaconale en pastorale nood voor mensen binnen en buiten de gemeente; dit gebeurt vanuit de eigen gemeente, maar ook in samenwerking met andere kerken binnen het interkerkelijk diaconaal platform van Putten.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur van de gemeente bestaat uit drie leden, waarvan er twee tevens deel zijn van het geestelijk leidersteam. Het bestuur voert beheer over financiële beleid van de gemeente, zoals dit in de statuten en het huishoudelijk reglement is omschreven. De bestuursleden vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte en zijn bevoegd alle rechtshandelingen voor haar te verrichten. De bestuursleden krijgen hiervoor geen vergoedingen. Daarnaast heeft de gemeente geen betaalde medewerker(s) in dienst.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Het afgelopen jaar was er, zover als mogelijk door de corona- maatregelen, een samenkomst op zondagmorgen. Wanneer dit door de maatregelen niet mogelijk was dit gefaciliteerd door middel van een livestream uitzending.
Naast de grote samenkomst op zondag, worden kleine huiskringen georganiseerd voor onderwijs en onderlinge zorg.
Tijdens één van de zondagse diensten is een volwassene gedoopt d.m.v. onderdompeling.
Voor kinderen, tieners en jeugd werden eigen samenkomsten en activiteiten georganiseerd. Deze zijn open en toegankelijk voor eigen leden, maar ook voor jongeren van buiten de gemeente.
Begin september 2021, aan het begin van het nieuwe seizoen, is er een gemeentemiddag georganiseerd op strand Nulde, welke door grootdeel van de gemeenteleden (jong en oud) bezocht is.
Ouderen en zieken worden bezocht en waar nodig financiële bijstand en/of praktische hulp verleend.
In samenwerking met andere kerken werd een Alpha- cursus voor ouderen georganiseerd.
Vanuit de gemeente worden zendelingen financieel ondersteund. Op dit moment
projecten in Suriname, de Filippijnen en diverse landen in Zuid-Amerika.
Eind 2021 is een evangelisatie bus overgenomen van de Stichting Kerygma.
Voor komende seizoen staan naast boven genoemde ook nieuwe activiteiten op de agenda, zoals cursussen en diverse modules voor toerusting. Daarnaast willen we opnieuw diverse evangelisatieactiviteiten opzetten.
Toelichting staat van baten en lasten De begroting van enig jaar is gebaseerd op ervaringscijfers van de voorgaande jaren en de verwachtingen en plannen voor het betreffende begrotingsjaar.
De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 30.00 29.00 57.00
2. Bijdragen gemeenteleden 57750.00 54771.00 50000.00 47916.00 56274.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 57750.00 54771.00 50030.00 47945.00 56331.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 6400.00 6274.00 6300.00 4247.00 5229.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 15400.00 10992.00 10200.00 10605.00 14412.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1400.00 1394.00 1250.00 1035.00 1056.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 16750.00 18267.00 18500.00 14762.00 17000.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 16150.00 12035.00 9500.00 13508.00 20117.00
9. Lasten beheer en administratie 4125.00 5133.00 3900.00 3347.00 3111.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1000.00 0.00 0.00
Totaal lasten 61225.00 54095.00 49650.00 47504.00 60925.00
Resultaat (baten - lasten) -3475.00 676.00 380.00 441.00 -4594.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten