Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Putten

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Putten
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818539690
Registratienummer VPE 101086
KVK-nummer 76913287

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Putten
Brinkstraat 91
3881 BP PUTTEN
E-mailadres secretariaat@egputten.nl
Website http://egputten.nl
Doelstelling gemeente a. Als gemeente te leven volgens het Grote Gebod (Matt 22:34-40)
b. Het evangelie te verkondigen overeenkomstig de grote Opdracht (Matt28:16-20)
c. Mensen te brengen tot het geloof in de Heer Jezus Christus.
d. De gemeente te laten functioneren met Christus als Hooft.
e. De gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en opbouw van het lichaam
van Christus.
f. De gemeente en de wereld te dienen vanuit de liefde van Christus.
2. De gemeente beoogt het algemeen nut.
3. De gemeente heeft geen winstoogmerk.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan a. De prediking van het Evangelie aan alle mensen, dichtbij en ver weg; voor
dichtbij gebeurt dit door middel van evangelisatie: voor ver weg in anderen
landen door ondersteuning van zendingsprojecten.
b. Het houden van samenkomsten: zowel in grote wekelijkse samenkomst, al in
kleine huiskringen.
c. Kleine groepen voor gebed, toerusting, studie en zorg voor elkaar.
d. Kinder-, tiener-, jeugd- en jongerenwerk.
e. Het streven naar de volheid en de gaven van de Heilige Geest.
f. Het dienen bij diaconale en pastorale nood voor mensen binnen en buiten de gemeente; dit gebeurt vanuit de eigen gemeente, maar ook in samenwerking met andere kerken binnen het interkerkelijk diaconaal platform van Putten.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur van de gemeente bestaat uit drie leden, waarvan er twee tevens deel zijn van het geestelijk leidersteam. Het bestuur voert beheer over financiële beleid van de gemeente, zoals dit in de statuten en het huishoudelijk reglement is omschreven. De bestuursleden vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte en zijn bevoegd alle rechtshandelingen voor haar te verrichten. De bestuursleden krijgen hiervoor geen vergoedingen. Daarnaast heeft de gemeente geen betaalde medewerker(s) in dienst.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Het afgelopen jaar was er, zover als mogelijk door de corona- maatregelen, een samenkomst op zondagmorgen. Wanneer dit door de maatregelen niet mogelijk was dit gefaciliteerd door middel van een livestream uitzending.
Naast de grote samenkomst op zondag, worden kleine huiskringen georganiseerd voor onderwijs en onderlinge zorg.
In de openlucht werd een doopdienst gehouden.
Voor kinderen, tieners en jeugd werden eigen samenkomsten en activiteiten georganiseerd. Deze zijn open en toegankelijk voor eigen leden, maar ook voor jongeren van buiten de gemeente.
Ouderen en zieken worden bezocht en waar nodig financiële bijstand verleend.
In samenwerking met andere kerken werd een Alpha- cursus voor ouderen georganiseerd.
Vanuit de gemeente worden zendelingen financieel ondersteund. Op dit moment
projecten in Suriname, de Filippijnen en diverse landen in Zuid-Amerika.
Voor komende seizoen staan naast boven genoemde ook nieuwe activiteiten op de agenda, zoals cursussen en diverse modules voor toerusting. Daarnaast willen we opnieuw diverse evangelisatieactiviteiten opzetten.
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 30.00 29.44 57.00
2. Bijdragen gemeenteleden 50000.00 47915.89 41886.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 50000.00 47945.33 41943.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 6300.00 4247.00 5229.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10200.00 10605.43 13818.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1250.00 1035.36 1169.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 18500.00 14761.60 17000.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 9500.00 13508.00 5870.00
9. Lasten beheer en administratie 3900.00 3347.19 3152.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00
Totaal lasten 49650.00 47945.33 46238.00
Resultaat (baten - lasten) 380.00 440.15 -4295.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten