Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Putten

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Putten
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818539690
Registratienummer VPE 101086

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Putten
Brinkstraat 91
3881 BP PUTTEN
E-mailadres secretariaat@egputten.nl
Website http://egputten.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 100 57 57
2. Bijdragen gemeenteleden 46900 41886 43559
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 47000 41943 43616
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 5000 5229 4650
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11700 13818 6467
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1400 1169 1303
7. Lasten kerkelijke gebouwen 18000 17000 11379
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 8500 5870 5250
9. Lasten beheer en administratie 2400 3152 3235
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Totaal lasten 47000 46238 32284
Resultaat (baten - lasten) 0 -4295 11332

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten