Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Filadelfia

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Filadelfia
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824040314
Registratienummer VPE 101163
KVK-nummer 76916316

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Filadelfia
Kardinaal de Jongweg 71
5645 EN EINDHOVEN
E-mailadres arthurdvangeenen@outlook.com
Website http://filadelfia-eindhoven.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast is er 1 ouderling en 1 algemeen bestuurslid. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.filadelfia-eindhoven.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 3000 3000.00 3000.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 29000 29000.00 28075.00 28000.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 32000 32000.00 31075.00 28000.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 2100 2100.00 2100.00 2100.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 12800 12800.00 11500.00 11000.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0.00 0.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 19094 19094.00 19288.00 18360.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 0 0.00 1400.00 1398.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 33994 33994.00 34288.00 32858.00
Resultaat (baten - lasten) -1994 -1994.00 -3213.00 -4858.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten