Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeenschap Sneek

Statutaire naam: Kerkgenootschap Evangelische Gemeenschap Sneek
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 852156650
Registratienummer VPE 101058

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeenschap Sneek
Smidsstraat 8
8601 WB SNEEK
E-mailadres lavanderpol@home.nl
Website http://www.egs-sneek.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 13213 3750 8621 2944
2. Bijdragen gemeenteleden 229989 178500 212895 199189
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 465 0 5705 8322
Totaal baten 243667 182250 227221 210455
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 28810 25000 50831 54991
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 15897 20625 15064 12118
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 40259 22050 32863 38792
7. Lasten kerkelijke gebouwen 98283 95200 90501 92617
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0 0 0
9. Lasten beheer en administratie 8625 8900 8073 8684
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0 0
Totaal lasten 191874 171775 197332 207202
Resultaat (baten - lasten) 51793 10475 29889 3253

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten