Overzicht gemeenten

Evangelisch Centrum Europoort

Statutaire naam: Evangelisch Centrum Europoort
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 6503755
Registratienummer VPE 101152
KVK-nummer 24172888

Contactgegevens

Adres Evangelisch Centrum Europoort
Nieuwe Binnenweg 324-326
3021 GV ROTTERDAM
E-mailadres secretariaat@eceuropoort.nl
Website http://eceuropoort.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 106467 104170
2. Bijdragen gemeenteleden 311278 297912
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 13383 33570
Totaal baten 431128 435652
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 48517 55953
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 20791 17899
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 112592 106101
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 176788 165853
9. Lasten beheer en administratie 45133 28683
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 26400 26400
Totaal lasten 430221 400889
Resultaat (baten - lasten) 907 34763

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten