Overzicht gemeenten

Evangelisch Centrum Europoort

Statutaire naam: Evangelisch Centrum Europoort
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 6503755
Registratienummer VPE 101152
KVK-nummer 24172888

Contactgegevens

Adres Evangelisch Centrum Europoort
Nieuwe Binnenweg 324-326
3021 GV ROTTERDAM
E-mailadres secretariaat@eceuropoort.nl
Website http://eceuropoort.nl
Doelstelling gemeente Europoort International Church (EC Europoort) heeft een eigen ANBI status. Zie hiervoor deze link. https://europoortinternational.nl/anbi/

Daarnaar wordt hier kort verwezen. De cijfers over het boekjaar 2018-2019 zijn wel overgenomen.

Het doel van de gemeente staat verwoord in artikel 3 lid 1 en 2 van de statuten welke hieronder staan weergegeven:

Artikel 3

Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mannen, vrouwen en kinderen te maken tot discipelen van Jezus Christus; discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap.
Het tracht dit doel te bereiken door:a. het houden van godsdienstoefeningen en evangelisatiebijeenkomsten en het gebruik maken van pers, radio, televisie, internet en elk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht;
a. het initiëren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld:
– zendingswerk;
– opvangwerk, voedselbank, kledingbank;
– godsdienstonderwijs in het algemeen;
– Toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, jeugdleiders, kinderwerkers, evangelisten, zendingswerkers, gemeenteleiders en opvangwerkers;b. het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap;
c. het houden van openbare inzamelingen om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
d. andere rechtens geoorloofde middelen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, één en ander in de ruimste zin.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Het beleidsplan van de gemeente is te vinden door te klikken op onderstaande link:

financieel meerjarenplan
https://europoortinternational.nl/wp-content/uploads/EIC-Concept-Financieel-Beleidsplan-2021-2025-5.0.pdf
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Voorgangersechtpaar
Assimilatie leider
Office Manager
Financieel medewerker
Schoolleiders KingdomLife
Vergoeding zijn vastgelegd in het salarisgebouw van de gemeente. Het grootste gedeelte van deze medewerkers werkt parttime. Het totale aantal FTE bedraagt 3,55. Overige personen die zich minimaal twee dagen per week op kantoor inzetten ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Overig vrijwilligerswerk van gemeenteleden staat geen vergoeding tegenover.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Naast het houden van zondagse samenkomsten is op de diverse pagina’s van deze website een indruk te krijgen van de verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan het organiseren van cursussen, het verlenen van pastoraat en het uitreiken naar de maatschappij door middel van een voedselbank en kledingbank.
Toelichting staat van baten en lasten Er is sprake van een gebroken boekjaar, dat eindigt in het verslagjaar.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 85132.00 90847.00 92885.00
2. Bijdragen gemeenteleden 348000.00 325672.00 337620.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 581306.00 12947.00 12255.00
Totaal baten 1014438.00 429467.00 442760.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 279150.00 215210.00 48517.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 20000.00 10025.00 19652.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 546000.00 112753.00 138960.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 187920.00
9. Lasten beheer en administratie 28000.00 28852.00 37914.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 26400.00 26400.00 26400.00
Totaal lasten 899500.00 393240.00 459363.00
Resultaat (baten - lasten) 114888.00 36226.00 -16603.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten