Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente Levensbloei

Statutaire naam: Evangeliegemeente Levensbloei
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809489521
Registratienummer VPE 101071
KVK-nummer 08083800

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente Levensbloei
Grotestraat 52
7151 BD EIBERGEN
E-mailadres info@levensbloei.nl
Website http://levensbloei.nl
Doelstelling gemeente De verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus in Eibergen en omgeving.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, allerlei vormen van jeugdwerk, de verspreiding van lectuur en door andere wettige middelen.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur bestaat thans uit twee personen. Er is geen beloning voor hun werkzaamheden.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Er is aandacht voor zending, het sponseren van zendelingen en Christelijke instellingen.
Elke zondagmorgen zijn er samenkomsten.
Er zijn wekelijkse Bijbelstudies en gebedssamenkomsten.
Er is pastorale zorg.
Toelichting staat van baten en lasten De inkomsten en uitgaven laten doorgaans een gelijkmatig verloop zien.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 1.00 1.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 7500.00 9658 8000.00 7786.00 9026.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00
Totaal baten 7500.00 9658 8001.00 7787.00 9026.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 1400.00 1595.00 0.00 0.00 1290.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4200.00 4613.00 5650.00 5529.00 1331.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3500.00 4820.00 475.00 456.00 482.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 2200.00 2136.00 1736.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 600.00 674.00 0.00 0.00 3129.00
9. Lasten beheer en administratie 500.00 555.00 610.00 537.00 439.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 632.00 0.00 0.00 770.00
Totaal lasten 10200.00 12889.00 8935.00 8658.00 8484.00
Resultaat (baten - lasten) -2700.00 -3231.00 -934.00 -871.00 542.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten