Overzicht gemeenten

Evangelie Gemeente Castricum

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Castricum
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 810858022
Registratienummer VPE 101013

Contactgegevens

Adres Evangelie Gemeente Castricum
Geesterduinweg 3
1902 CB CASTRICUM
E-mailadres info@egcastricum.nl
Website http://egcastricum.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 13 65
2. Bijdragen gemeenteleden 49625 45528 51640
2a. Waarvan geoormerkt voor derden 5700 5471 11442
Baten zonder giften aan derden 40057.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 49625 45541 51705
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 17900 13061 12759
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 17575 14466 16270
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1750 1631 1513
7. Lasten kerkelijke gebouwen 9400 10215 9763
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 5700 5471 11442
9. Lasten beheer en administratie 1150 1745 1715
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1000 585 1163
Totaal lasten 54475 47174 54625
Resultaat (baten - lasten) -4850 -1633 -2920

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten