Overzicht gemeenten

El Shaddai KIngdom Family

Statutaire naam: El Shaddai KIngdom Family
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 858561128
Registratienummer VPE 101260
KVK-nummer 71051619

Contactgegevens

Adres El Shaddai KIngdom Family
Bakhuizen van den Brinklaan 93
5624 GM EINDHOVEN
E-mailadres info@elshaddai-kingdomfamily.com
Website http://elshaddai-kingdomfamily.com
Doelstelling gemeente De gemeente stelt zich ten doel de verkondiging en verspreiding van Gods onfeilbaar woord: de bijbel en het evangelie van Jezus Christus.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Voor het beleidsplan verwijzen wij kortheidshalve naar de VPE.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het bestuur bestaat tenminste uit drie personen. Zij vertegenwoordigen de gemeente. Van bezoldiging kan sprake zijn, echter voor de bestuurlijke werkzaamheden worden geen beloningen gedaan. Wel kan een vergoeding voor gemaaket kosten van toepassing zijn.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Voor de actuele gebeurtenissen binnen de gemeente verwijzen wij naar onze website. Onze financien over 2018 zijn onder handen.
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 5725 12207.00 8606.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 500.00
Totaal baten 5725 12207.00 9106.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1652 2152.00 3674.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1650 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 766 2295.00 4663.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1260 5320.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 0 1552.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0.00
Totaal lasten 3678 9767.00 9889.00
Resultaat (baten - lasten) 2440.00 -783.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten