Overzicht gemeenten

El Shaddai KIngdom Family

Statutaire naam: El Shaddai KIngdom Family
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 858561128
Registratienummer VPE 101260

Contactgegevens

Adres El Shaddai KIngdom Family
Bakhuizen van den Brinklaan 93
5624 GM EINDHOVEN
E-mailadres rolandvanderveen@hotmail.com
Website http://elshaddai-kingdomfamily.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 8606 0 2555 0
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 500 0 5000 0
Totaal baten 0 9106 0 7555 0
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0 0 0 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 3674 0 189 0
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0 0 0 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 4663 0 1349 0
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 1143 0 445 0
9. Lasten beheer en administratie 0 409 0 0 0
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0 3835 0
Totaal lasten 0 9889 0 5818 0
Resultaat (baten - lasten) 0 -783 0 1737 0

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten