Overzicht gemeenten

El Encuentro con Dios Duivendrecht

Statutaire naam: El Encuentro con Dios
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824036633
Registratienummer VPE 101006
KVK-nummer 76647552

Contactgegevens

Adres El Encuentro con Dios Duivendrecht
Molenkade 60-63
1115 AC DUIVENDRECHT
E-mailadres midalvis@yahoo.com
Website http://eecd.org
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan/
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.eecd.org
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 20665.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 317405.00 501777.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 26371.00 0.00
Totaal baten 364441.00 501777.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 130119.00 148199.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 17067.00 82875.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 20912.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 128115.00 156504.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 30513.00 30811.00
9. Lasten beheer en administratie 33862.00 69825.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 10729.00 0.00
Totaal lasten 371317.00 488214.00
Resultaat (baten - lasten) -6876.00 13563.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten