Overzicht gemeenten

Christengemeente Bethel

Statutaire naam: Christengemeente Bethel
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824053989
Registratienummer VPE 101192
KVK-nummer 76646947

Contactgegevens

Adres Christengemeente Bethel
Boomgaard 21
2771 PC BOSKOOP
E-mailadres nikaj5@casema.nl
Website http://bethel-boskoop.nl
Doelstelling gemeente Grondslag en doel:
a. Het kerkgenootschap (verder ook te noemen "de gemeente") stelt zich ten doel de verkondiging en verspreiding van Gods onfeilbaar woord: de Bijbel en het evangelie van Jezus Christus.
b. Het tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, het doen geven van godsdienstonderwijs, het doen uitgeven van geschriften, het houden en/of ondersteunen van evangelisatie en zendingsactiviteiten en andere wettelijke middelen.
c. Haar handelen baseert het kerkgenootschap op de volgende belijdenis:
- het geloof in de enige en levende God, eeuwig bestaande in drie personen in volmaakte eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
- dat de bijbel in zijn geheel en door de Heilige Geest geïnspireerde werk van God is, dat het hoogstegezag heeft voor ons leven.
- in de innerlijke verwording van de mens door de zonderval en daarom in de noodzaak van bekering en wedergeboorte door genade en door geloof alleen in de eeuwige scheiding van God voor diegenen die uiteindelijk onbekeerd blijven.
- in de maagdelijke geboorte, het zonderloos leven, de verzoenende dood, de overwinnende opstanding, de hemelvaart en de voortdurende voorspraak bij de Vader van onze Here Jezus Christus.
- in rechtvaardiging en heiliging van de gelovige voor de troon van God door geloof in het volbrachte werk van Christus.
- in de instelling door de Here Jezus van de doop in water door ouderdompeling en van de viering van de maaltijd des Heren (het avondmaal).
- in de geestelijke bescherming van de gelovige die in Christus blijft.
- in de doop van de Heilige Geest en de beschikbaarheid van de gaven van de Heilige Geest voor alle gelovigen.
- in het heiligene werk van de Heilige Geest, door wiens inwonende kracht de gelovige in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en de vrucht en gaven van de Heilige Geest in zijn/haar leveren openbaar komen.
- in de toerusting van de gemeente door apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. De verantwoordelijk voor de plaatselijke gemeente rust bij de oudstenraad.
- in het voorrecht en de verantwoordelijkheid om financiële gaven aan de Heer te brengen.
- in de realiteit van het lichaam van Christus, dat bestaat uit alle wedergeborenen en als zondanig levende gelovigen, ongeacht hun verbondenheid in kerkelijke denominaties.
- dat wij vanuit de overwinning van Jezus aan het kruis en vanuit zijn opstanding een geestelijke strijd hebben te voeren tegen de duivel en zijn demonen.
- in de persoonlijke en zichtbare wederkomst van de Here Jezus Christus en eeuwige gemeenschap met Hem voor alle wedergeboren gelovigen.
- in het uiteindelijke en totale herstel van de gehele schepping dat zal plaatsvinden na de wederkomst van de Here Jezus Christus.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: ,www.bethel-boskoop.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 22700.00 20258.00 7.00
2. Bijdragen gemeenteleden 117000.00 99090.00 115324.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 139700.00 119348.00 115331.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 33200.00 17078.00 74.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 24800.00 14470.00 14421.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2100.00 1971.00 2349.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 43350.00 36774.00 44617.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 16300.00 15520.00 15520.00
9. Lasten beheer en administratie 4430.00 3390.00 3602.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 5600.00 4132.00 8863.00
Totaal lasten 129780.00 93335.00 89453.00
Resultaat (baten - lasten) 9920.00 26013.00 25885.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten