Overzicht gemeenten

Christelijke Gemeente Levend Water Delft

Statutaire naam: Christelijke Gemeente Levend Water Delft
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 822566953
Registratienummer VPE 101211

Contactgegevens

Adres Christelijke Gemeente Levend Water Delft
Hermesstraat 65
2624 BG DELFT
E-mailadres info@levendwater.nl
Website http://levendwater.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 96000 101906 127790
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 3000 7 117
Totaal baten 99000 101913 127907
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 29000 30738 29187
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8000 16977 19490
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 28500 28500 29251
7. Lasten kerkelijke gebouwen 32000 26580 25179
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 500 3338 2418
9. Lasten beheer en administratie 500 963 1203
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 500 1431 4877
Totaal lasten 99000 108527 111605
Resultaat (baten - lasten) 0 -6614 16302

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten