Overzicht gemeenten

Christelijke Gemeente Levend Water Delft

Statutaire naam: Christelijke Gemeente Levend Water Delft
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 822566953
Registratienummer VPE 101211
KVK-nummer 50126881

Contactgegevens

Adres Christelijke Gemeente Levend Water Delft
Hermesstraat 65
2624 BG DELFT
E-mailadres info@levendwater.nl
Website http://levendwater.nl
Doelstelling gemeente De stichting heeft ten doel: het realiseren van huisvesting van de gemeente, zowel samenkomst- als kantoorruimte. Als lid van de VPE verwijzen wij naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan van de VPE.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan De stichting tracht dit doel te bereiken door: 1. Goed rentmeesterschap vna beschikbaar gestelde gelden. 2. Financieel ondersteunen van de gemeente inzake huisvesting. 3. Aankoop, onderhoud en verhuur van roerende en onroerende goederen. 4. Huur van onroerende goederen. Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan van de VPE.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. De Corona pandemie heeft grote impact gehad op de vorm van bijeenkomsten. Wilt u meer informatie: www.levendwater.nl
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 5000.00 11897.00 5000.00 44327.00 101906.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
Totaal baten 5000.00 11897.00 5000.00 44327.00 101913.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 16702.00 30000.00 30645.00 30738.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0.00 5800.00 2000.00 7462.00 16977.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 1000.00 6000.00 16200.00 28500.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 10000.00 5018.00 6000.00 18600.00 26580.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0.00 698.00 3338.00
9. Lasten beheer en administratie 2500.00 979.00 400.00 399.00 963.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00 193.00 1431.00
Totaal lasten 12500.00 29499.00 44400.00 74197.00 108527.00
Resultaat (baten - lasten) -7500.00 -17602.00 -39000.00 -29870.00 -6614.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten