Overzicht gemeenten

Alphakerk Amstelland

Statutaire naam: Alphakerk
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 814012413
Registratienummer VPE 101262

Contactgegevens

Adres Alphakerk Amstelland
Kudelstaartseweg 239
1433 GH KUDELSTAART
E-mailadres info@alphakerk.nl
Website http://alphakerk.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 35000 55578 58364
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 35000 55578 58364
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 7500 11743 16740
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2300 1649 2208
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 18245 24113
7. Lasten kerkelijke gebouwen 17000 15817 16265
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0 0
9. Lasten beheer en administratie 7200 5793 4706
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Totaal lasten 34000 53247 64032
Resultaat (baten - lasten) 1000 2331 -5668

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten