Overzicht gemeenten

Alphakerk Amstelland

Statutaire naam: Alphakerk
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 814012413
Registratienummer VPE 101262
KVK-nummer 59563885

Contactgegevens

Adres Alphakerk Amstelland
Kudelstaartseweg 239
1433 GH KUDELSTAART
E-mailadres info@alphakerk.nl
Website http://alphakerk.nl
Doelstelling gemeente Ons kerkgenootschap, de gemeente, stelt zich ten doel door het verkondigen van
Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van
gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Wij willen een gemeente zijn die
• Hoop brengt;
• God ervaart; en
• Mensen verbindt.
Onze activiteiten richten zich voornamelijk op deze drie punten. Wij bekostigen
deze activiteiten doordat leden en bezoekers van onze gemeente eenmalig of
periodiek giften geven. Wij streven ernaar om een sluitende begroting te
hebben, waarbij de lasten in principe de baten niet mogen overschrijden. In
geval van een begrotingstekort is er een duidelijke onderbouwing van het
waarom van het tekort en wordt alsnog getracht het tekort gedurende het
begrotingsjaar zoveel als mogelijk te minimaliseren. Een begrotingsoverschot zal
in principe geneutraliseerd worden door in de begroting extra te betalen giften
op te nemen.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De oudstenraad is belast met het bestuur van de gemeente. Het bestuur bestaat
uit minimaal drie leden en maximaal dertien leden. Uit de oudstenraad wordt het
dagelijks bestuur gevormd, te weten een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen
vergoeding voor hun bestuurlijke taken.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het
evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten
gehouden en viert de gemeente het avondmaal. Meer informatie over onze
activiteiten kunt u vinden op www.alphakerk.nl.
Toelichting staat van baten en lasten De begroting sluit in de regel aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren
aangepast aan vooraf bekende ontwikkelingen. Het bestuur stelt jaarlijks de
begroting vast. De financiële administratie wordt door de gemeente zelf
bijgehouden. Aan de hand van de door ons verstrekte gegevens stelt een externe
accountant de jaarcijfers samen.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 4.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 37000 33427.00 60184.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00
Totaal baten 33300 33431 33393.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 10000 9315.00 9941.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3400 3631.00 1377.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1000 916.00 973.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 15000 14848.00 15317.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
9. Lasten beheer en administratie 700 620.00 1071.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3200 4398.00 4230.00
Totaal lasten 33300 33729.00 32908.00
Resultaat (baten - lasten) 0 -298.00 484.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten