Overzicht gemeenten

Bron des Levens Ministries

Statutaire naam: Stichting VEG Bron des Levens Arnhem
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 857376925
Registratienummer VPE 101259
KVK-nummer 68288042

Contactgegevens

Adres Bron des Levens Ministries
Valckenierstraat 5
6828 RM ARNHEM
E-mailadres brondeslevens@gmail.com
Website http://facebook.com/brondeslevensministriesarnhem
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 0.00 0.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00
Totaal baten 0.00 0.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0.00 0.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0.00 0.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 0.00 0.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00
Totaal lasten 0.00 0.00
Resultaat (baten - lasten) 0.01 0.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten