Overzicht gemeenten

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Statutaire naam: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 810908463
Registratienummer VPE 100000
KVK-nummer 32146736

Contactgegevens

Adres Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Hoofdstraat 55
3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG
E-mailadres info@vpe.nl
Website http://vpe.nl
Doelstelling gemeente a. De VPE stelt zich ten doel de voorwaarden te scheppen en te handhaven waaronder plaatselijke gemeenten en persoonlijke leden elkaar regionaal en landelijk kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken om zo beter gestalte te kunnen geven aan de Bijbelse opdracht om het Evangelie te verkondigen.
b. De VPE stelt zich ten doel om de leden te dienen, onder meer door het scheppen van ondersteunende organen, zoals Afdelingen, Werkgroepen, Regio’s en dergelijke, die hen met raad en daad kunnen bijstaan.
c. De VPE stelt zich ten doel om de aangesloten gemeenten en persoonlijke leden te vertegenwoordigen bij de overheid en bij organisaties in binnen- en buitenland.
d. De VPE wil deze doelstellingen bereiken zonder inbreuk te maken op de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Het beleidsplan van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) omschrijft in algemene zin de activiteiten die binnen het kerkgenootschap plaatsvinden en de verantwoordingen die daarmee samenhangen. Hierbij zijn twee zaken van belang. Ten eerste de zelfstandigheid van de bij de VPE aangesloten gemeenten waardoor dit beleidsplan geen hiërarchisch dictaat beoogt te zijn. Ten tweede de onderschreven grondslag behorende bij het lidmaatschap van de VPE waardoor gemeenten geacht worden daarmee in overeenstemming te handelen. Door deze twee punten zal dit beleidsplan een formele en ook een morele werkingssfeer kennen.
Het is een uitdaging voor de VPE om als kerkgenootschap, met behoud van de fundamenten waarop wij gegrond zijn, te zoeken naar nieuwe wegen die de VPE in deze tijd en in de nabije toekomst vitaal, onderscheidend en bindend laten zijn. Daarom wordt er aan dit beleidsplan geen datering gekoppeld.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid De VPE als ondersteunende bediening kan alleen goed functioneren als zij ondersteund wordt door een kantoorstaf die de praktische en organisatorische kant van de denominatie ondersteunt en daarnaast door leiderschap die bedieningen kan ondersteunen. Hiervoor is een kleine, gezonde en goed opgeleide betaalde kantoorstaf nodig. Op dit moment bestaat deze kantoorstaf uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een financieel medewerker.
Al deze functies worden op parttime basis ingevuld. De parttime staf wordt aangevuld met vrijwillige leiders die vervolgens gezamenlijk het Dagelijks Bestuur vormen. Het Dagelijks Bestuur leidt de dagelijkse gang van zaken binnen de VPE. Zij legt verantwoordelijkheid aan het Landelijk Leidersteam wat eens in de zes weken bij elkaar komt om de landelijke ontwikkelingen van de beweging te bespreken. Dit team gezamenlijk met het Dagelijks Bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording aan de leden over het gevoerde beleid in een algemene vergadering in het voorjaar en het najaar. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke activiteiten.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Hiervoor verwijzen wij naar de publicaties op onze website, de uitwisseling tijdens de ledenvergaderingen, de nieuwsbrieven en de bestuursverslagen in de jaarrekeningen.
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. Er is een mate van continuïteit:
Zie voor de toelichting van de rubrieken de voorpagina van de portal.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 5.00 4.00 47.00 0.00 20.00
2. Bijdragen gemeenteleden 191200.00 201223.00 198900.00 199795.00 201199.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 10950.00 28706.00 32550.00 31425.00 46308.00
Totaal baten 202155.00 229933.00 231455.00 231220.00 247527.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 51825.00 62848.00 43450.00 80731.00 77152.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 11550.00 8684.00 8760.00 18215.00 8513.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 134441.00 147264.00 153832.00 140213.00 109964.00
9. Lasten beheer en administratie 24612.00 38093.00 23082.00 23316.00 16638.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 222428.00 256889.00 229124.00 262472.00 212267.00
Resultaat (baten - lasten) -20273.00 -26956.00 2331.00 -31255.00 35260.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten