Visie en Missie

 • Laatste artikelen

  Kerken waren niet verplicht om ingeschreven te zijn in de Kamer van Koophandel. Hieronder wordt geduid waarom dat was. Echter de digitalisering schrijdt voort en dat heeft gevolgen ook voor dit beleid. Inmiddels hebben de kerkgenootschappen besloten dat alle bij landelijke koepels aangesloten kerken een KvK nummer gaan krijgen. Over het hoe en waarom gaat dit artikel
  SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
  Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
 • Activiteiten

  mei
  01
  CGI reis met Jaap Bönker
  01-05-2020 00:00
  jun
  13
  De Algemene Ledenvergadering 2020
  13-06-2020 09:30
  Hilversum

De VPE is een geloofsgemeenschap van plaatselijke gemeenten die zich committeren om met elkaar het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest.

Zij wil daarin de volgende kenmerken nastreven: Betrouwbaarheid in dienstbetoon, Balans in Woord en Geest en Betrokkenheid bij elkaar en de maatschappij waarin we leven.

Een Geloofsgemeenschap van Plaatselijke Gemeenten

Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als Hoofd en door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld wil realiseren. Ieder wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele Gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. Door de dienst van oudsten, diakenen en de bedieningen, die God daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot dienstbaarheid aan God, aan de wereld en aan elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen.

Bekendmaken van het Goede Nieuws

Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten.

In Woord en Daad vanuit de Kracht van de Heilige Geest

Door de prediking van het Woord en het getuigenis van een veranderd leven met bewogenheid en barmhartigheid gericht op het verlorene willen we het goede nieuws bekendmaken. Daar waar, op de manier waarop, en op de juiste tijd waarin de Heilige Geest leidt. Gebruikmakend van de Gaven die de Heilige Geest een ieder op Zijn wijze toedeelt.

Betrouwbaarheid in Dienstbetoon

Binnen de VPE delen we de bediening van het evangelie met elkaar en zijn elkaar verantwoording verschuldigd om een hoge standaard te bewaren. Erkenning van bedieningen met een daaraan verbonden licentie of certificering is daarin op z'n plaats. De VPE en haar leden wil een beweging zijn waarbij we niet weglopen voor het afleggen van verantwoordelijkheid aan elkaar als medegelovigen, gemeenten, dienaren en werkers in Gods Koninkrijk. Paulus zegt in het kader hiervan over zichzelf: "….gij weet trouwens, hoedanigen wij bij u geweest zijn om uwentwil" (1Tess. 1:5). Daarom is de VPE een kerkgenootschap dat bekend wil staan om een onderlinge omgang dat getuigt van wederzijds respect en met een open communicatie en wederkerig in liefdebetoon.

Balans in Woord en Geest

De Pinksterbeweging heeft vanaf z'n ontstaan de nadruk gelegd op de doop- en vervulling met de Heilige Geest, waardoor de gaven van de Geest konden functioneren en de kracht van God kon worden ervaren. Dit komt o.a. tot uiting in de vormgeving van de erediensten die hierdoor een levendig karakter krijgen.
De VPE is een kerkgenootschap dat bekend wil staan om de balans tussen enerzijds de waarheid en betrouwbaarheid van de Bijbel en anderzijds de volheid en de kracht van de Heilige Geest, zodat beide - Woord en Geest - volledig tot hun recht komen.

Betrokkenheid bij Elkaar en bij de Maatschappij

Ook pinksterchristenen hebben tot voor kort meestal enthousiast meegedaan aan het systeem van verzuiling. Eigen gemeenten of organisaties bepaalden voornamelijk de levensinvulling van de gelovigen. Weinig pinksterchristenen hebben vrienden onder niet-gelovigen of vaak blijven die contacten oppervlakkig. Ook de betrokkenheid met andere pinkster- en/of evangelische groepen was schoorvoetend. Bewustwording van een mogelijke rol in de maatschappij c.q. politiek was voor velen in onze achterban een "ver van ons bed" gebeuren. De VPE is een kerkgenootschap dat bekend wil staan om haar betrokkenheid naar andere kerken en gemeenschappen en naar de samenleving om ons heen door een groei in bewustwording van haar gezamenlijke geestelijke en maatschappij-politieke verantwoordelijkheden

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact