Lidmaatschap voor personen

 • Laatste artikelen

  Op vrijdag 21 juni is het voor iedereen toegankelijk symposium ‘Doof de Geest niet uit’ in Utrecht over het goed ontvangen en gebruiken van alle charisma’s die de Heilige Geest verkiest te schenken.
  De herdenking van de Nationale Synode 1618-1619 is afgesloten met een bijzonder moment op 29 mei 2019. Tevens is dat een belangrijk moment in de geschiedenis van de Protestantse kerken in Nederland. Bijna 40 kerken hebben op 29 mei samen de "verklaring van verbondenheid' getekend. Meer hierover vindt u onder de kop 'In gesprek met de kerken'.
  Van verschillende kanten vanuit onze achterban hebben we vragen gekregen hoe het bestuur van de VPE reageert op de Nashville verklaring. Hier onze reactie:
 • Activiteiten

  jun
  29
  Gebed voor Amsterdam (door PCC)
  29-06-2019 18:30
  Amsterdam Zuid-Oost

De VPE is een verband van en voor gemeenten. Ook het ondersteunen van gemeenteleiders komt de lokale gemeente ten goede. De VPE kent daarom het persoonlijk lidmaatschap. Dit lidmaatschap is bedoeld voor hen, die in hun bediening gericht zijn op het dienen van de plaatselijke gemeente.

Voorwaarden voor het persoonlijk lidmaatschap van de VPE
 
Persoonlijke leden (m/v) zijn:
a) Voorgangers of leidinggevende oudsten (voorzitter van de oudstenraad) van aangesloten gemeenten. 
b) Predikanten in buitengewone dienst (justitie- en legerpredikanten)
c) Predikanten en geestelijke werkers met een zelfstandige bediening, zoals evangelisten, leraren, zendelingen en pastorale werkers/hulpverleners.
d) Directeuren van partnerorganisaties kunnen in functie het persoonlijk lidmaatschap verkrijgen, mits de organisatie zich inzet voor (een van) de doelstellingen van de VPE: gemeentestichting, gemeenteontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Nadat de persoon uit functie treedt kan hij/zij het persoonlijk lidmaatschap behouden, indien hij/zij voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het persoonlijk lidmaatschap.
e) Indien een echtpaar gezamenlijk lid is van de VPE, dan betaalt slechts een van hen de normale bijdrage. De echtgenoot of echtgenote betaalt daarnaast een administratieve jaarvergoeding van 96 euro per jaar.

Instemming:
a) Het persoonlijk lid onderschrijft de missie en de doelstellingen van de VPE.
b) Het persoonlijk lid stemt in met de geloofsbelijdenis van de VPE.
c) Het persoonlijk lid onderschrijft de DNA kernwaarden van de VPE.
d) Het persoonlijk lid onderschrijft de statuten en het huishoudelijk reglement van de VPE.
e) Het persoonlijk lid is bereid te voldoen aan alle verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt.
f) Het persoonlijk lid stemt in met de gedragscodes die door de VPE zijn aanvaard. 

Beoordelingscriteria voor aanname lidmaatschap:
a) Het persoonlijk lid:

 1. erkent dat het Woord van God de onfeilbare en gezaghebbende norm is voor zijn/haar geloof, leer en leven
 2. is gedoopt en vervuld met de Heilige Geest en streeft ernaar te leven onder de leiding van de Heilige Geest
 3. is gedoopt in water (door onderdompeling) na belijdenis van geloof
 4. geeft een goed getuigenis af aangaande zijn/haar levenswandel
 5. is positief betrokken bij een lokale gemeente 
 6. spant zich in waar mogelijk mee te bouwen aan de VPE en haar doelstellingen en stelt zijn/haar bediening daartoe ter beschikking
 7. committeert zich eraan de VPE masterclasses bij te wonen
 8. is indien nodig aanspreekbaar door de regioleider op zijn/haar gedrag en functioneren in de bediening
 9. is ten tijde van toetreding geen onderwerp van juridisch onderzoek

b) Het persoonlijk lid met een zelfstandige bediening (zie onder vormen: a. iii) levert een actieve bijdrage aan (een van) de drie speerpunten van de VPE, namelijk gemeentestichting, gemeente-ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. 
c) Van een kandidaat-lid dat is erkend als predikant bij een ander kerkgenootschap wordt als regel verwacht dat hij/zij voorafgaand aan het lidmaatschap afstand zal doen van zijn/haar erkenning bij het andere kerkgenootschap. Deze persoon staat de regioleider toe om contact op te nemen met het kerkgenootschap waarvan hij/zij lid was. Personen die werkzaam zijn bij een ander kerkge-nootschap kunnen alleen lid worden van de VPE met toestemming van de instantie waarbij zij werkzaam zijn. Het DB kan besluiten om van deze regel in bepaalde gevallen af te wijken, met een gemotiveerde melding achteraf aan de AV. Het kandidaat-lid dient te voldoen aan de door het DB opgestelde invoegeisen. 
schap:
d)
Een proefperiode van een jaar maakt deel uit van het persoonlijk lidmaatschap.

Als een persoonlijk lid niet langer in actieve dienst is, omdat hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan wordt in een persoonlijk gesprek de verdere betrokkenheid van het lid besproken. 

Financiële bijdrage: 

Vanaf 2016 betalen persoonlijke leden een vaste bijdrage (€ 450,-), met jaarlijkse indexatie (CPI). De lidmaatschapsbijdrage wordt door de Algemeen Penningmeester van de VPE geïncasseerd. Naast de vaste bijdrage vraagt de VPE een vrijwillige gift, waarbij 1% van het netto inkomen (over dat deel van het inkomen dat verdiend is met arbeid in de bediening) de richtlijn is. De vrijwillige gift wordt niet geïncasseerd. Persoonlijke leden kunnen deze gift zelf overmaken.

De mogelijkheid bestaat om, bij geringe inkomsten, dispensatie aan te vragen voor de vaste bijdrage. Vul daarvoor dit formulier in. 

De aannameprocedure voor persoonlijke leden verloopt als volgt:

 • Diegene die het VPE lidmaatschap wil aanvragen, of te wel het kandidaat-lid, zendt het aanmeldingsformulier naar het VPE kantoor.
 • Het VPE kantoor controleert de aanmelding aan de hand van de bovengenoemde criteria en wijst de aanvraag toe aan een regioleider.
 • De regioleider neemt contact op met het kandidaat-lid voor een persoonlijk orienterend gesprek.
 • De regioleider brengt na dit gesprek een positief of negatief advies uit richting het Dagelijks Bestuur / Managementteam.
 • Het Dagelijks Bestuur / Managementteam besluit over de aanname van het kandidaat-lid, hierbij wordt het advies van de regioleider gevolgd, tenzij er zwaarwegende motieven zijn om hiervan af te wijken.
 • Vervolgens wordt het besluit teruggekoppeld naar het kandidaat-lid, met een kopie van het besluit naar de regioleider, en gecommuniceerd naar de AV.
 • Persoonlijke leden hebben stemrecht in de Algemene Vergaderingen van de VPE en kunnen een erkenningsbewijs als predikant aanvragen via het kantoor.

Voor meer informatie over het persoonlijk lidmaatschap kunt u contact opnemen met het kantoor van de VPE. Als u direct het persoonlijk lidmaatschap wilt aanvragen, verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en het per post of per e-mail naar de VPE op te sturen.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact