VPE-lidmaatschap voor gemeenten

 • Laatste artikelen

  De harde lockdown toespraak van de premier gisteravond raakt een ieder van ons: persoonlijk, gezinnen, werk, scholen, ondernemers, maar ook het kerkzijn.
  De VPE heeft tijdens de ledenvergadering een eerste presentatie gegeven van de uitkomst van haar identiteitstraject via een trailer.
  Een springlevende, bloeiende kerk: daar verlangen we naar. In een tijd waarin ons land wordt geschud en veel manieren waarop we kerk-zijn jarenlang hebben ingevuld zijn weggevallen, zien we uit naar wat God ook nu in en door ons als kerk van Christus wil doen. Maar hoe geven we in deze tijd handen en voeten aan kerk-zijn? Vanuit die vraag start stg. Opwekking het traject: Viva de kerk! waarbij aan de hand van tien Bijbelse principes uit het gelijk­namige boek van Henk Stoorvogel, hier op in gegaan zal worden.

Momenteel zijn er ruim 120 Nederlandse Pinkster- en Evangeliegemeenten lid van de VPE, en zijn er verschillende gemeenten die het lidmaatschap aanvragen. In principe kunnen alle onafhankelijke gemeenten die zich verbonden voelen aan de Pinkster- en Evangeliebeweging en de geloofsbelijdenis en statuten van de VPE onderschrijven zich aansluiten.

Voorwaarden voor het toelaten van gemeenten tot het lidmaatschap van de VPE

Instemming:
a)    De gemeente onderschrijft de missie en de doelstellingen van de VPE.
b)    De gemeente stemt in met de geloofsbelijdenis van de VPE.
c)    De gemeente onderschrijft de kernwaarden van de VPE.
d)    De gemeente onderschrijft de statuten en het huishoudelijk reglement van de VPE.
e)    De gemeente is bereid te voldoen aan alle verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt
f)    De gemeente stemt in met de gedragscodes die door de VPE zijn aanvaard.

Organisatie: 
a)    De gemeente heeft tenminste twintig vaste samenkomstbezoekers. 
b)    De gemeente streeft ernaar dat zij geleid wordt door tenminste een raad van oudsten.
c)    De voorganger of leidende oudste is of meldt zich aan als persoonlijk lid van de VPE. 
d)    De gemeente voldoet aan de ANBI-voorwaarden voor kerkgenootschappen. 
e)    De gemeente vermeldt haar relatie met de VPE in de statuten of het huishoudelijk reglement. 
f)    De gemeente is ten tijde van toetreding geen onderwerp van juridisch onderzoek.
g)    Indien de gemeente verbonden is of verbonden is geweest met een ander kerkgenootschap staat zij de regioleider toe om contact op te nemen met het bestuur van het andere kerkgenootschap. Voordat de gemeente wordt toegelaten tot het lidmaatschap van de VPE, zal zij het lidmaatschap van het andere kerkgenootschap beëindigen. 
h)    De gemeente vermeldt in haar statuten en/of het huishoudelijk reglement dat in het geval van een bestuurlijke crisis of een andere calamiteit in de gemeente de regioleider in een vroegtijdig stadium hiervan op de hoogte wordt gebracht. In overleg kan zo nodig vanuit de VPE hulp worden geboden. 

Missie:
a)    De gemeente richt zich op het dienen van God, de gemeenteleden en de samenleving. Met het dienen van de samenleving wordt bedoeld dat de gemeente zich ten doel stelt het evangelie te delen met mensen buiten de gemeente. 
b)    De gemeente stelt zich constructief op in het komen tot verdere eenheid binnen de pinksterbeweging en binnen het gehele Lichaam van Christus. 
c)    De gemeente werkt mee aan (een van) de doelstellingen van de VPE en staat open voor het ontvangen en delen van expertise op dit gebied met andere VPE-gemeenten. 

Vormen: 
a)    Een proefperiode van een jaar maakt deel uit van het lidmaatschap. 
b)    Als een bestaande gemeente een nieuwe gemeente start (pioniergemeente), dan wordt deze nieuwe gemeente als afzonderlijk lid aangemeld. Als de pioniergemeente financieel onafhankelijk is van de stichtende gemeente, dan is deze ook betaling plichtig. 
c)    Voor startende gemeenten gelden alle punten onder Instemming, Organisatie en Missie, met uitzondering van het minimale vaste bezoekersaantal. De gemeente krijgt twee jaar de tijd om dit aantal te bereiken. 

Financiële bijdrage

Er geldt sinds 2016 een vaste bijdrage per jaar. Vanaf 2019 bedraagt deze  € 600,-- per jaar. Dit bedrag is nodig om de organisatie van de VPE, die een formele denominatie is, te laten functioneren.Voor deze vaste bijdrage kan gemotiveerd dispensatie worden aangevraagd, indien er (tijdelijk) geringe inkomsten zijn.Vul daarvoor bij de aanvraag dit formulier in.
.
Daarnaast vraagt de VPE een variabele bijdrage van 1% per jaar van de door de gemeente daadwerkelijk ontvangen en vrij besteedbare giften en bijdragen van het voorlaatste kalenderjaar. Dit bedrag wordt zoveel mogelijk geinvesteerd om de bediening van de VPE mogelijk te maken.

De lidmaatschapsbijdrage wordt door de Algemeen Penningmeester van de VPE geïncasseerd, om zo tijd en geld te besparen op de uitboeringskosten van de VPE organisatie. Dit is op de Algemene Ledenvergadering van november 2015 met algemene stemmen besloten. Bestaande lid-gemeenten en persoonlijke leden worden vriendelijke doch dringend verzocht hieraan mee te werken, voor nieuwe leden is dit verplicht vanaf 2016.

De aannameprocedure verloopt als volgt:

 • de gemeente die het VPE lidmaatschap wil aanvragen, of te wel het kandidaat-lid, zendt het aanmeldingsformulier naar het VPE kantoor.
 • het VPE kantoor controleert de aanmelding aan de hand van de bovengenoemde criteria en wijst de aanvraag toe aan een regioleider.
 • de regioleider neemt contact op met het kandidaat-lid voor een persoonlijk orienterend gesprek.
 • de regioleider brengt na dit gesprek een positief of negatief advies uit richting het Dagelijks Bestuur / Managementteam.
 • het Dagelijks Bestuur / Managementteam besluit over de aanname van het kandidaat-lid, hierbij wordt het advies van de regioleider gevolgd, tenzij er zwaarwegende motieven zijn om hiervan af te wijken.
 • vervolgens wordt het besluit teruggekoppeld naar het kandidaat-lid, met een kopie van het besluit naar de regioleider, en gecommuniceerd naar de AV.

Voor meer informatie over het lidmaatschap voor gemeenten kunt u contact opnemen met het kantoor van de VPE. Als u direct het lidmaatschap wilt aanvragen, verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en het per post of per email naar de VPE op te sturen.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact