Financien

 • Laatste artikelen

  De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.
  Deze week verschijnt de Nederlandse uitgave van het boek 'Overcoming the darkside of leadership', van auteur Sam Rima, onder de titel 'Overwin je schaduwzijde. Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie.' De vertaling en uitgave is op initiatief van de VPE in samenwerking met anderen tot stand gekomen. Een echte must read! Ook zal de VPE hierover een leidersconferentie organiseren op 9 en 10 maart 2018, waarbij Sam Rima als hoofdspreker aanwezig zal zijn.
  ‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.
 • Activiteiten

  jun
  02
  Afscheidsreceptie AoG-zendelingen
  02-06-2017 11:00
  Driebergen-Rijsenburg
  jun
  16
  Leidersmiddag RAN-Heartlink-VPE
  16-06-2017 13:00
  Nijkerk
  jun
  16
  ARC NL leidersconferentie
  16-06-2017 00:00
  Den Haag

Om het werk van de VPE goed te kunnen doen en om steeds meer de aangesloten gemeenten en werkers te kunnen ondersteunen is er geld nodig. Natuurlijk worden de lopende werkzaamheden van de VPE gefinancierd door de bijdragen van de aangesloten gemeenten en werkers. Maar wij steunen ook regelmatig bepaalde projecten, zoals evangelisatiecampagnes, gemeentestichtingsinitiatieven en initiatieven die eenheid bevorderen tussen de kerken.

Investeer in de uitbreiding van het Koninkrijk van God door te geven aan de VPE!

Dit kan door middel van het geven van giften al dan niet met een bepaalde bestemming.
Ook worden legaten en testamentaire beschikkingen dankbaar aanvaard. Deze dienen notarieel te worden vastgelegd. Tevens kunt u lid worden van de VPE als gemeente en / of gemeenteleider, zendeling, leider van een bediening. Met uw lidmaatschapsbijdrage draagt u bij in werk van het Koninkrijk van God. 

Vanaf 2016 bestaat de bijdrage uit een oplopend vast bedrag van 450 euro tot maximaal 600 euro,  plus 1% van de daadwerkelijk ontvangen en vrij besteedbare giften zoals deze elk jaar gepubliceerd moeten worden het kader van de ANBI transparantie eisen. Als referte jaar geldt steeds het voorlaatste kalender of boekjaar.

Voor de vaste bijdrage kan dispensatie aangevraagd worden. Dat kan ook via deze website, onder “Leden”.

Verder wordt de bijdrage vanaf 2016 automatisch geïncasseerd. Hiertoe heeft de Algemene Ledenvergadering in november 2015 besloten. Reden hiervoor is dat automatische incasso veel werk, tijd en daarmee ook geld scheelt om de bijdragen te innen en te verwerken.

Giften en bijdragen aan de VPE zijn aftrekbaar

In art. 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 zijn de definities opgenomen die betrekking hebben op afdeling 6.9 inzake aftrekbare giften. Volgens genoemd wetsartikel zijn giften: “bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat”

Voor de bijdragen aan de VPE gaat het over de kerkelijke contributie die betaald dient te worden, hierop ziet ook de definitie in de wet als het gaat om verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.
 
Bij de totstandkoming van deze wettekst heeft de staatssecretaris in de memorie van toelichting als voorbeelden van dergelijke bedragen gegeven: kerkelijke belastingen, bijdragen aan levensbeschouwelijke instellingen en contributies.

Waar het om gaat is dat de contributie geen op geld waardeerbare aanspraak oplevert, bij een kerkgenootschap als de VPE is dat het geval. Er worden (op grond van de statuten) bijdragen betaald maar er is geen sprake van een dusdanige directe tegenprestatie dat ook gesproken kan worden over een op geld waardeerbare aanspraak voor diegene die de bijdrage betaalt. Onze hoogste rechtsinstantie, de Hoge Raad, heeft bevestigd dat voor het antwoord op de vraag of een betaling is aan te merken als een gift niet van belang is of er sprake is van een niet-verplichte dan wel van een verplichte bijdrage.  

Bankgegevens en andere belangrijke nummers

Uw steun kunt u overmaken op de volgende bankrekening: NL37 RABO 013.08.79.452 
t.n.v. Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten te Driebergen.

Via een buitenlandse bankrekening een bedrag overmaken naar de VPE is ook mogelijk. Het is dan van belang dat u ook de SWIFT / BIC-code invoert: RABONL2U

Het RSIN nummer van de VPE: 810908463
Het KvK nummer van de VPE: 32146736

De VPE heeft sinds 2007 een ANBI-status. Voor meer informatie over ANBI, klik hier.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact