Over de VPE

 • Laatste artikelen

  De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.
  Deze week verschijnt de Nederlandse uitgave van het boek 'Overcoming the darkside of leadership', van auteur Sam Rima, onder de titel 'Overwin je schaduwzijde. Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie.' De vertaling en uitgave is op initiatief van de VPE in samenwerking met anderen tot stand gekomen. Een echte must read! Ook zal de VPE hierover een leidersconferentie organiseren op 9 en 10 maart 2018, waarbij Sam Rima als hoofdspreker aanwezig zal zijn.
  ‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.
 • Activiteiten

  jun
  02
  Afscheidsreceptie AoG-zendelingen
  02-06-2017 11:00
  Driebergen-Rijsenburg
  jun
  16
  Leidersmiddag RAN-Heartlink-VPE
  16-06-2017 13:00
  Nijkerk
  jun
  16
  ARC NL leidersconferentie
  16-06-2017 00:00
  Den Haag

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een landelijk opererend kerkgenootschap waar 140 gemeenten, 275 predikanten en andere geestelijke werkers bij aangesloten zijn. De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij meer dan 360.000 gemeenten zijn aangesloten met zo'n 67 miljoen leden wereldwijd (Bron: www.ag.org).

Als de Heer gemeenten in een breder verband heeft geplaatst, dan kun je - zo vinden we in de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) - dat maar beter concreet maken door elkaar actief te zoeken en door zaken die ons allemaal raken samen op te pakken. Ook als geestelijke werkers doen we onszelf tekort als we ons niet in een breder verband voegen.

De VPE wil graag bruggen slaan tussen gemeenten om te voorkomen dat ze naast elkaar, maar zonder elkaar bestaan en dus gebrek lijden aan onderling contact, aan fellowship. En voor geestelijke werkers wil de VPE dat bredere verband zijn, waar men elkaar als collega's, geroepen tot een voortreffelijk werk, kan ontmoeten en tot steun kan zijn.

De VPE wil gemeenten en werkers ondersteunen door het behartigen van gezamenlijke belangen, door het ontwikkelen van een pakket aan diensten ten behoeve van de gemeenten, het opleiden en vormen van nieuwe geestelijke werkers, het bieden van een platform voor bezinning, en - zo nodig – door gemeenten en persoonlijke leden met raad en daad terzijde te staan.

Hiermee is misschien het belangrijkste nog niet gezegd. Samenzijn, samenwerking, dat alles staat in het teken van het Koninkrijk van God. Het is de Heilige Geest die de gemeenschap van gelovigen smeedt in eenheid met de Vader en de Zoon. Het is de Heilige Geest die orde sticht, maar Hij doet dat normaliter niet buiten mensen om. Hij doet dat in de gemeente en Hij doet dat tussen de gemeenten. Aan dat werk van de Geest wil de VPE zich dienstbaar maken. En dat gaat maar op één manier: samen met alle heiligen, met allen die geloven, om zo de volle omvang van de liefde van Christus te leren kennen en dan om er getuigenis van af te leggen midden in de samenleving van de eenentwintigste eeuw.

(De VPE is op 16 februari 2002 ontstaan uit een fusie tussen de Broederschap van Pinkstergemeenten en de Volle Evangeliegemeenten Nederland. Lees hier meer over de ontstaansgeschiedenis van de VPE)

Download hier de statuten en het huishoudelijk reglement van de VPE.

Download als PDF
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact