VPE ANBI beleidsplan

​Het beleidsplan van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) omschrijft in algemene zin de activiteiten die binnen het kerkgenootschap plaatsvinden en de verantwoordingen die daarmee samenhangen. Hieronder kunt u het beleidsplan lezen middels uitklapteksten.

 
1. Inleiding
 
2. De Visie en Missie van de VPE

2.1     De visie voor de VPE als kerkgenootschap
•    De VPE heeft een eigen identiteit en presenteert zich als issuehouder van de Pinksterbeweging in Nederland. Zij is een denominatie die met duidelijke doelen voor ogen een strategie uitstippelt en langs die weg haar doelen probeert te bereiken in een steeds veranderende samenleving.
•    De VPE is onder andere herkenbaar als de Assemblies of God in Nederland en beoogt meer eenheid te bewerkstelligen binnen kerkelijk Nederland.
•     De VPE coördineert externe relaties met overheid, andere kerken en maatschappelijke instellingen.
 
2.2    De visie voor de VPE als beweging
•    De VPE is naar buitengericht en staat bekend om haar gemeenteontwikkelend én gemeentestichtend werk; haar begeleiding en ondersteuning van gemeenten en haar werkers en om haar groeiend zendings- en diaconaal werk.
•    De VPE bevordert de verbondenheid met elkaar als gemeenten en persoonlijke leden en de betrokkenheid bij de missie van de VPE.
•     De VPE opereert in de kracht van Gods Heilige Geest en wil in haar gemeenten het verlangen opwekken naar Zijn Geest om kracht te ontvangen om vrijmoedig getuigen te zijn van onze Heer Jezus Christus in ons land. 
•    De VPE communiceert op landelijk niveau haar visie voor sterk, gezond en geestelijk leiderschap en haar gemeenten hierin wordt zij ondersteund door middel van opleidingen, conferenties, literatuur en dergelijke. 
•    De VPE wil, in overeenstemming met bovenstaand punt, de visie bevorderen voor jong leiderschap. Ze wil hier ook de structuur van de beweging op aanpassen.

2.3    De visie voor de VPE als organisatie
•    De VPE is dienstverlenend door middel van de onderlinge gemeenschap van gemeenten, voorgangers, oudsten en geestelijke werkers. 
•    De VPE is ondersteunend aan voorgangers, oudsten en geestelijke werkers met een eigen opleiding aan de InChurch Academy.
•    De VPE is apostolisch ondersteunend aan zowel plaatselijke gemeenten als aan voorgangers, oudsten en geestelijke werkers.
•    De VPE bemenst en onderhoudt haar kantoororganisatie tegen verantwoorde minimale kosten.

2.4     De missie van de VPE
“De VPE is een geloofsgemeenschap van plaatselijke Pinkster- en Evangeliegemeenten die zich committeren om met elkaar het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest. Zij wil daarin de volgende kenmerken nastreven: 
- Betrouwbaarheid in dienstbetoon
- Bijbelgetrouw en Bovennatuurlijk in haar bediening in de kracht van de Geest.
- Betrokken en Bewogen op elkaar en de maatschappij
- Open (naar migranten, kerken, maatschappij en cultuur
De koers van de VPE is steeds gericht op de drie onderling verbonden doelstellingen van de VPE (gemeentestichting, gemeenteontwikkeling en leiderschapsontwikkeling). 

2.5    Organisatiebeschrijving
De VPE is een gemeenschap waarin plaatselijke gemeenten en persoonlijke leden, te weten: voorgangers, predikanten, zendelingen en andere geestelijke werkers elkaar ontmoeten en samenwerken op landelijk en regionaal niveau. Ontmoeting en samenwerking op regionaal niveau vinden plaats binnen door de Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde Regio’s. Verder kent de VPE partnerorganisaties, organisaties voor onderwijs, hulpverlening en dergelijke. Deze kunnen een stichting of een vereniging zijn en zijn  zelf verantwoordelijk voor hun beleid.
 

3. Grondslag en doelstellingen
 
4. Lidmaatschap

De VPE kent twee hoofdvormen van lidmaatschap, waarbij de criteria voor het lidmaatschap staan vermeld in de statuten.

4.1    Voor gemeenten geldt dat zij:
    voldoen aan ANBI voorwaarden 
    geen onderwerp zijn van juridisch onderzoek 
    statuten van de VPE onderschrijven
     een vaste lage bijdrage (€ 450 ), die jaarlijks met € 50,- wordt verhoogd tot € 600,- in 2019, daarna volgt jaarlijkse indexatie (CBS) 
    en daarbij een variabele bijdrage van 1% per jaar van het totaal door de gemeente verkregen giften en bijdrage van het voorlaatste kalenderjaar.
 
Twee typen gemeenten verdienen hierbij aparte vermelding: 
    Pioniergemeenten: in de statuten is bepaald (Artikel V, 2.1) dat gemeenten twintig leden moeten hebben om in aanmerking te komen als lid van de VPE. Pioniergemeenten moeten dit aantal in principe binnen twee jaar halen, om lid te kunnen blijven van de VPE. Deze gemeenten zijn wel vanaf het begin volwaardig lid, waarbij een proefperiode geldt. 
    Internationale gemeenten: deze gemeenten kunnen lid worden als ze voldoen aan de criteria zoals vermeldt in de statuten; als een (internationale) gemeente een nieuwe gemeente start, dan wordt deze nieuwe gemeente gezien als een afzonderlijk lid, met de daarbij behorende betalingsverplichting. 

4.2    Persoonlijke leden 
Voor persoonlijke leden geldt dat zij: 
    een directe relatie hebben met (een) plaatselijke gemeente(n) 
    en een actieve bijdrage leveren aan (een van) de VPE doelstellingen m.b.t. plaatselijke gemeenten 
    een vaste lage bijdrage (€ 450), jaarlijks geïndexeerd (CBS), betalen
    en daarbij een vrijwillige gift van 1% van het netto inkomen (uit het geestelijk werk, dit kan € 0,- zijn) 

Voor persoonlijke leden en gemeenten die niet in staat zijn hun financiële bijdragen te leveren is er een dispensatieregeling mogelijk. 

4.3     Regiostructuur
De VPE kent een aantal Regio’s, waarvan het aantal, alsmede de grenzen door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Zij hebben tot doel het bevorderen van het contact en de samenwerking tussen de leden. De Regio’s hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid. 
•    De Regio’s voeren het algemeen beleid van de VPE uit;
•    De Regio’s adviseren het Algemeen Bestuur omtrent het toelaten van gemeenten en personen tot het lidmaatschap.

 
5. Leiderschapsstructuur VPE

Momenteel bevindt de structuur van het leiderschap zich in transitie: van het huidige Algemeen Bestuur  naar de vorming van het Landelijk Leidersteam (LLT). In dit leidersteam wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van de vijfvoudige bediening. De leiderschapstaken zullen beter gescheiden worden van de bestuurstaken, waarbij bedieningen, geestelijke gaven en talenten op de juiste wijze worden ingezet. Naast het zijn van een ‘beweging’, is de invloed van de VPE als kerkgenootschap onmiskenbaar. Een sterke bestuurlijke organisatie zal daarom ook altijd nodig zijn.

 De nieuwe leiderschapsstructuur is gebaseerd op drie hoofdthema’s:
1.    Relatie
2.    Relevantie
3.    Communicatie

De visie voor ‘geestelijk leiderschap’ heeft ook consequenties voor de huidige regiostructuur. De regiobesturen zullen veel meer ‘regio leidersteams’ worden, in plaats van bestuurlijke organen. De regio leidersteams werken daardoor meer vanuit het ‘relatieprincipe’ en het ´invloedprincipe´. Daarmee zou de geografische structuur, zoals nu gebruikt, voor deze leidersteams versoepeld kunnen worden. De structuur is daarbij niet rigide, maar dienend aan de speerpunten en doelstellingen van de beweging. Uitgangspunt voor leiderschap zijn (door de beweging) erkende bedieningen en niet de ‘bestuurlijke kwaliteiten’. Meervoudig leiderschap (verscheidenheid van bedieningen) vormt hiervoor de basis.
Voor de administratieve organisatie blijven de regio’s wel bestaan. Uitgaande van de huidige (statutaire) structuur wordt er onderscheid in functioneren gemaakt tussen het Algemeen Bestuur  en het Dagelijks Bestuur (DB) waarbij het DB verantwoording aflegt aan het AB. 

Concreet betekent dit dat het AB minder zal vergaderen over zakelijke dingen, maar zich meer zal richten op het ‘geestelijk leiding geven aan de beweging’, waarbij tijd om samen God te zoeken, samen na te denken over Gods richting voor de VPE, optrekken met VPE leiders in het land, centraal zal staan. Het AB zal maximaal twee keer bij elkaar komen om ‘bestuurlijke zaken’ te bespreken, waarbij het voorwerk door het DB is gedaan. Hierdoor zal het DB zich meer moeten gaan richten op de bestuurlijke en daarbij ook de managementtaken die bij een kerkgenootschap horen.

 
6. Partnerorganisaties

De AV kan besluiten samenwerkingsverbanden of affiliaties aan te gaan met andere organisaties in binnen- en buitenland. De aard en de vorm van het samenwerkingsverband wordt geregeld in een overeenkomst of een convenant met de betreffende organisatie. De huidige samenwerkingsverbanden / affiliaties van de VPE zijn:

6.1    Nationaal
    Landelijk Platform Pinksterbeweging in Nederland
    Stichting Opwekking, inzake Opwekking Magazine
    Stichting Nehemia, Heerhugowaard, inzake professionele pastorale hulpverlening
    VPE In Church Academy 
    MissieNederland (voorheen EA-EZA)
    Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)
    Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) 
    Samen Kerk in Nederland (SKIN)

6.2    Internationaal
    Assemblies of God USA
    World Assemblies of God Fellowship (WAGF)
    Pentecostal European Fellowship (PEF)
    Bund Freikirchliche Pfingstgemeinden (BFP)
    Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP)

 
7. Werkvelden en activiteiten

De VPE kent als landelijk opererende organisatie diverse werkvelden en activiteiten. Deze ondersteunen de realisering van de speerpunten en verwezenlijking van de doelstellingen.

7.1         Werkvelden

7.1.1 Opleiding en Onderwijs 
VPE Opleidingen is een belangrijk werkveld van de VPE. Zij faciliteert diverse gemeentegerichte en theologische opleidingen die aansluiten bij de visie en geloofsbelijdenis van de VPE. Het gaat hier om Master's Commission (1 of 2-jarige discipelschapsschool voor jongeren), de In Church Academy (Nederlandstalig en Engelstalig online onderwijs voor gemeenteleiders en gemeentewerkers), Global University (Engelstalig online onderwijs op alle niveaus voor iedereen die theologisch onderwijs wil). Continental Theological Seminary (Engelstalig geaccrediteerde BA en MA opleidingen op locatie, in Brussel en in de toekomst ook in Amsterdam).

7.1.2 Zending
Stichting VPE Zending (voorheen Opdracht tot Wereldzending) is de zendingstak van de VPE. Zij ondersteunt de bij de VPE aangesloten gemeenten bij hun zendingsactiviteiten, zendt zendelingen uit, ondersteunt projecten en werft fondsen om deze projecten te realiseren. Daarnaast informeert en mobiliseert zij gemeenten tot actieve betrokkenheid bij de wereldwijde zending. 

7.1.3 Jeugd- en jongerenwerk
De VPE werkt samen met diverse jongerenorganisaties om een ondersteuning te bieden aan het jeugdwerk in de gemeenten en om jongeren te bereiken met het evangelie. De VPE werkt samen met de volgende zelfstandig opererende partnerorganisaties: Youth Alive, Teen Challenge Nederland – The Gate, Royal Rangers en stichting Ezra. Deze organisaties zijn zelfstandig stichtingen waar de VPE of een samenwerkingsconvenant mee heeft of welke nauwe verbonden zijn aan de internationale Assemblies of God. 

7.1.4 Pastorale bedieningen
De VPE kent diverse pastorale bedieningen waarin leden van de VPE actief zijn. 

7.2 Activiteiten 
Om de doelstellingen te verwezenlijken en om de speerpunten in de praktijk gestalte te geven organiseert de VPE diverse activiteiten zoals onder aangegeven:
    Regio-ontmoetingen: elke regio organiseert op regelmatige basis een regio-ontmoeting waarvoor voorgangers en gemeenteleiders uitgenodigd worden om elkaar te ontmoeten rondom een bepaald onderwerp en meestal ook met een gezamenlijke maaltijd. De relatie en onderlinge ontmoeting staat centraal.
    Voorgangerskringen: in de regio’s zijn diverse voorgangerskringen actief. Dit zijn kleine “celgroepen” waar zes tot tien voorgangers of leidende oudsten en hun echtgenotes/echtgenoten aan deelnemen. Centraal staat het opbouwen van relaties, toerusting, bemoediging en bekrachtiging van de bediening.
    Leidersdagen: tenminste een keer per jaar organiseert de VPE een leidersdag voor gemeenteleiders die in het teken staat van een thema die meestal gerelateerd is aan gemeenteontwikkeling of leiderschapsontwikkeling. Daarnaast werkt de VPE mee en of ondersteunt zij leidersdagen van andere organisaties.
    Conferenties: de VPE organiseert zelf leidersconferenties en/of Masterclasses. Ook werkt zij mee aan en ondersteunt leidersconferenties van andere organisaties. De conferenties zijn over het algemeen nationaal van aard, maar internationale conferenties komen ook voor. De VPE wil hierin in de behoefte voorzien van bezinning en relatie opbouwmomenten voor gemeenteleiders en teams. De thema’s zijn over het algemeen gerelateerd aan gemeenteontwikkeling, gemeentestichting en leiderschapsontwikkeling. Ook komen maatschappelijke en ethische onderwerpen aan bod.
    Elevate Leaders Network: De VPE wil investeren in potentieel geestelijk leiderschap binnen de beweging. Zij faciliteert daarom het Elevate Leaders Network, een netwerk voor en door jonge (gemeente)leiders binnen de VPE met ondersteuning vanuit het Landelijk Leidersteam. Het Elevate Leaders Network organiseert conferenties en/of leidersdagen gericht op de jonge leiders. De thema’s zijn over het algemeen gerelateerd aan de drie speerpunten van de VPE.

 
8. Speerpunten
 
9. Communicatie
 
10. Mensen en middelen
 
11. Administratie en verantwoording
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact