Groepsbeschikking

 • Laatste artikelen

  De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben zich als geassocieerd lid aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. Het verzoek tot deze vorm van aansluiting is naar aanleiding van een genomen besluit van de VPE-ledenvergadering van 18 juni 2016. De VPE is het achttiende kerkgenootschap dat zich bij de kerkelijke koepelorganisatie voegt. De verantwoordelijke besturen hebben zich positief uitgelaten over de toetreding.
  Deze week verschijnt de Nederlandse uitgave van het boek 'Overcoming the darkside of leadership', van auteur Sam Rima, onder de titel 'Overwin je schaduwzijde. Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie.' De vertaling en uitgave is op initiatief van de VPE in samenwerking met anderen tot stand gekomen. Een echte must read! Ook zal de VPE hierover een leidersconferentie organiseren op 9 en 10 maart 2018, waarbij Sam Rima als hoofdspreker aanwezig zal zijn.
  ‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.
 • Activiteiten

  jun
  02
  Afscheidsreceptie AoG-zendelingen
  02-06-2017 11:00
  Driebergen-Rijsenburg
  jun
  16
  Leidersmiddag RAN-Heartlink-VPE
  16-06-2017 13:00
  Nijkerk
  jun
  16
  ARC NL leidersconferentie
  16-06-2017 00:00
  Den Haag

De VPE heeft sinds 2007 een ANBI-groepsbeschikking voor haar lidgemeenten ontvangen. Deze beschikking houdt onder meer in dat de giften die de gemeente ontvangt, fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Let op! U vindt ons in het ANBI-register onder de naam 'Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten' en vestigingsplaats Driebergen. Tip: als zoekwoorden behoeft u slechts de woorden 'verenigde' en 'pinkster' met plaatsnaam "Driebergen' in te typen.

Algemeen

Het zijn van een ANBI heeft de volgende (fiscale) voordelen:
- Aftrek van giften voor de inkomstenbelasting (drempel, maximum)
- Periodieke giften via onderhandse akte (geen drempel, geen maximum)
- Vrijsteling van erf- schenkbelasting
- Recht op teruggaaf van (een deel van) de energieheffing
- Onder voorwaarden vrijstelling overdrachtsbelasting onroerend goed tussen ANBI’s 

Alle gemeenten die lid zijn van de VPE, profiteren automatisch mee van deze voordelen. Daar zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Voor wat betreft de voorwaarden in algemene zin verwijzen wij u in algemene zin naar de belastingdienst.

Voordelen van een CIO koepelorganisatie

Het lid zijn van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en het beschikken over een collectieve regeling, betekent dat wij – samen met de andere kerken - invloed hebben op het te voeren overheidsbeleid ten aanzien van de kerken. De invloed van het CIO, waar de meeste kerken in deelnemen, heeft er onder meer toe geleid dat er voor kerken belangrijke uitzonderingen zijn in de publicatieplicht.

Zo hoeven zij geen vermogen (balans) te publiceren en ook niet de namen van de bestuurders. Daarnaast geldt dat voor CIO koepelorganisaties de datum van ingang voor de publicatieplicht met twee jaar is verplaatst van 1 januari 2014 naar 1 januari 2016.
Verder is er in het in 2007 gesloten convenant tussen het CIO en de belastingdienst afgesproken, dat lokale gemeenten die lid zijn van een CIO aangesloten koepelorganisatie geen bezoek van de belastingdienst zullen krijgen, zonder dat er vooroverleg is geweest met de betreffende koepel.

Koepels vormen in meerdere opzichten dus een buffer tussen de overheid en de lokale gemeenten. Dit uit zich afwisselend in vertraagde dan wel beperkte werking van nieuwe regelgeving, en in terughoudendheid bij het benaderen van lokale gemeenten.

De verwachting is verder, dat de rol en betekenis van de CIO aangesloten koepels zullen toenemen, in het voordeel van de leden van die koepels.

Uitvoering

Als koepelorganisatie die lid is van het CIO (Contact in Overheidszaken) zijn wij verantwoordelijk voor het toezien op een juiste invulling en naleving van de collectieve ANBI beschikking bij onze leden.
 
Dat betekent dat we als VPE organisatie moeten toezien of de aangesloten gemeenten voldoen aan de te stellen eisen. Dit doet de VPE door direct, of door middel van een externe partner, bij haar leden gegevens op te vragen. Vanaf 2016 vragen wij jaarlijks (of laten we dat doen) aan de aangesloten gemeenten om zaken, die veranderd zijn, aan te passen op de website, waaronder de financiele gegevens zoals die moeten worden getoond op het internet. 

Deze verzoeken om informatie komen dus niet bij het kantoor van de VPE vandaan, maar zijn een gevolg van de eisen die een groepsbeschikking met zich meebrengen. De belastingdienst ziet er vervolgens op toe, dat de koepels hieraan voldoende uitvoering geven.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2013 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact