Hoe voer ik mijn ANBI gegevens in?

 • Laatste artikelen

  Kerken waren niet verplicht om ingeschreven te zijn in de Kamer van Koophandel. Hieronder wordt geduid waarom dat was. Echter de digitalisering schrijdt voort en dat heeft gevolgen ook voor dit beleid. Inmiddels hebben de kerkgenootschappen besloten dat alle bij landelijke koepels aangesloten kerken een KvK nummer gaan krijgen. Over het hoe en waarom gaat dit artikel
  SAVE THE DATE !!! Op 7 november 2019 zal de Stichting Gedragscode Leidingevenden (SGL) een dag voor haar deelnemers en belangstellenden organiseren, rondom het thema: 'Veilig in de kerk, waar anders?' Daar komt echter heel veel bij kijken. SGL is betrokken bij voorlichting, preventie, hulp en begeleiding van slachtoffers en doet bindende uitspraken in relevante zaken.
  Wist u dat een vijfde van de Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden? De VPE maakt deel uit van de landelijke stuurgroep "Schuldhulpmaatje", om SHM meer bekend te krijgen onder de kerken van Nederland. Doet uw gemeente al mee?
 • Activiteiten

  mei
  01
  CGI reis met Jaap Bönker
  01-05-2020 00:00
  jun
  13
  De Algemene Ledenvergadering 2020
  13-06-2020 09:30
  Hilversum

Hier treft u een korte toelichting aan omtrent de manier waarop u van onze ANBI portal gebruik kunt maken.
We hebben ons best gedaan het eenvoudig te houden. Ook hanteert de VPE een format dat geaccepteerd wordt door de belastingdienst.

Het is de bedoeling dat 6 maanden na afloop van een kalenderjaar u cijfers van dat laatste kalenderjaar bijwerkt op dit portal.
De belastingdienst gaat ervan uit, dat uw gegevens bij ons te vinden zijn.

Hoe voert u de gegevens op onze site in:

Wat heeft u nodig:

- Een gebruikersnaam (dat is het nummer waaronder u bij ons geregistreerd bent) 
  U vindt dit nummer op uw bijdrage factuur, maar ook op het ANBI portaal.
  Daar staan alle gemeenten op naam gesorteerd, via CRtl-F kunt u
  een zoekterm opgeven;
- Een wachtwoord. Als u dit niet meer heeft, vraagt u dan een nieuw wachtwoord aan;
- Met die gegevens in de hand gaat u naar https://www.vpe.nl/go/leden/anbi/,
  vervolgens voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in;
- Leest u hier hoe u ook voldoet aan de (technische) eisen die de belastingdienst aan de kerken stelt;
- Uw financiele gegevens over het betreffende verslagjaar, in het door de
  belastingdienst geaccepteerde format. 
  U kunt hieronder zien welke rubrieken er van toepassing zijn en een toelichting daarop.

Baten
1. Opbrengsten uit bezittingen
2. Bijdragen gemeenteleden *
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat 
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
7. Lasten kerkelijke gebouwen
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
9. Lasten beheer en administratie
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente-opbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen voorgangers en kerkelijk werkers
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 
ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / muziekinstrumenten / crechespullen /
         keukeninventaris / kantoor

Mocht u hierover nog vragen hebben, stuurt u dan een email naar financieel@vpe.nl.

*2: Er bestaat de mogelijkheid om de giften die voor derden worden gegeven, bijvoorbeeld zendelingen, apart op te geven bij rubriek 2b. 
Deze bedragen worden niet getoond op de ANBI-publicatie portal, maar worden gebruikt om de lidmaatschapsbijdrage te bepalen. De voor derden geoormerkte giften worden namelijk niet meegenomen in de bepaling van de jaarlijkse bijdrage. 

Hoe plaatst u een link naar onze ANBI op uw webste?
De link naar uw ANBI gegevens vindt u door naar het VPE portaal te gaan en daar uw gemeente aan te klikken. Het URL wat dan vervolgens in uw browser zichtbaar wordt, kopieert u een geeft u aan uw webmaster. Die plaatst de link op de website van uw gemeente. Het is ook deze link die wij aan de belastingdienst hebben doorgegeven. Mocht u bij controle op de ANBI pagina van de belastngdienst zien dat daar een andere link staat, laat het ons dan weten, dan laten wij dat uiteraard aanpassen.

 

 

 

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact