Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente 't Kruispunt

Statutaire naam: Evangelische Gemeente 't Kruispunt
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 822833694
Registratienummer VPE 101215
KVK-nummer 50514695

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente 't Kruispunt
Postbus 8
2220 AA KATWIJK AAN ZEE
E-mailadres secretariaat@tkruispunt.nl
Website http://tkruispunt.nl
Doelstelling gemeente “WE ZIJN EEN GEPASSIONEERDE FAMILIE DIE:
- EER EN AANBIDDING BRENGT AAN GOD;
- LEEFT VANUIT DE HEMEL IN GODS AANWEZIGHEID;
- VANUIT EER EN VERBONDENHEID CULTUURVERANDERAARS TRAINT;
EN ZO GODS KONINKRIJK NOG MEER ZICHTBAAR MAAKT IN KATWIJK EN VER DAAR BUITEN”
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Samengevat is onze visie voor het seizoen 20-21 (van juli tot juli) 'De Hemel op aarde brengen' zoals uit het gebed dat Jezus ons gaf “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de Hemel” Mattheus 6:10. Met als focuspunten de volgende drie kernwaarden:
- De aanwezigheid van God;
- Familie zijn;
- God is goed.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Kernteam bestaande uit:
Amanda Haasnoot: Voorzitter
Jan Heerikhuisen: Penningmeester
Ineke Westerndorp: Secretaris
De bestuursleden ontvangen elk een beloning van € 100,- per maand.
Ton Heemskerk: Voorganger (onafhankelijke positie t.a.v. het bestuur)
De voorganger wordt middels een jaarlijks contract financieel beloond.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Vanwege de coronacrisis zijn de aktiviteiten nagenoeg niet uitgevoerd en voor zover nog actueel, door geschoven naar het seizoen 21-22 (van juli tot juli):
1. Inspirerende samenkomsten op zondag
2. Gebed & profetie
3. Communities
4. Zorgen voor elkaar
5. Bijbelstudie & theologische vraagstukken
6. Kids & Teens
7. Outreach
8. Events
9. Media & communicatie
10. Doelmatige structuren
10.1. Leiderschap
10.2. Veiligheid
10.3. Huisvesting
10.4. Financiën
Toelichting staat van baten en lasten 4. Bestedingen pastoraat: Bestaat uit de gage van de voorganger en ondersteuningskosten van het kernteam en vertrouwensteam;
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk: Bestaat uit kosten m.b.t. inspirerende samenkomsten, communities, zorgen voor elkaar, Kids & Teens, Bijbelstudie & Theologische vraagstukken, lokale outreach (evangelisatie & meer), events en communicatie;
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk: Donaties internationale outreach (zendingsorganisaties).

In verband met de coronacrisis komt het resultaat voor 2021negatief € 2.150,- uit. Dit komt ten laste van de algemene reserve.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 1700.00 950.00 919.00
2. Bijdragen gemeenteleden 68640.00 64158.00 87619.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 71340.00 65108.00 88538.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 32300.00 32149.00 30435.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 19400.00 17277.00 15566.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 5320.00 9872.00 20325.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 16100.00 16777.00 16899.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 3540.00 4714.00 4238.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 636.00 0.00
Totaal lasten 76660.00 78659.00 87463.00
Resultaat (baten - lasten) 5320.00 13551.00 1075.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Close